МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: історико-хронологічний підхід, системний підхід, особистісно-діяльнісний підхід, компетентнісний підхід, аксіологічний підхід, середовищний підхід, синергетичний підхід, етнографічний підхід, культурологічний підхід

Анотація

У статті схарактеризовано методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури: історико-хронологічний, системний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний, середовищний, синергетичний, етнографічний, культурологічний. Історико-хронологічний підхід сприяє аналізові та розумінню історичного контексту розвитку освіти. Системний підхід передбачає сукупність компонентів підготовки, що формують цілісну систему професійної підготовки. Компетентнісний підхід детермінує не лише накопичення знань, але й розвиток навичок розв’язання життєвих і професійних проблем, виконання соціальних ролей та вдосконалення компетентностей. Особистісно-діяльнісний підхід сприяє змінам у внутрішньому світі особистості та її поведінці, оскільки формує, розвиває, стимулює педагогічну свідомість майбутнього викладача, уможливлюючи рефлексію і самоутвердження в професійній діяльності. Аксіологічний підхід декларує, що майбутні вчителі повинні вміти не лише передавати знання, а й виховувати громадян, здатних до відповідальної та свідомої участі в суспільному житті. Середовищний підхід полягає у створенні сприятливих умов для активної навчальної діяльності здобувачів, залучення їх до реальної практичної роботи, у забезпеченні професійної орієнтованості освітнього середовища. Згідно із синергетичним підходом, підготовка вчителів – відкрита система, що має здатність до самоорганізації та саморозвитку через розроблення наукової концепції і використання синергетичних механізмів. Етнографічний підхід сприяє більш глибокому й повному усвідомленню культурного розмаїття сучасного світу. Культурологічний підхід допомагає досліджувати історично-педагогічний процес із позицій діалогу педагогічних культур, розкриває еволюцію та трансформацію ключових ідей і концепцій педагогів різних епох.

Посилання

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки: [монографія]. Київ: А. П. Н., 2002. 223 с.

Лавріненко О. А. Методологічні основи психопедагогіки: методичні рекомендації. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021. 80 с.

Золотухіна С. Т., Башкір О. І. Наукові підходи в педагогічних дослідженнях: методичні рекомендації. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. 33 с.

Цюняк О. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти: монографія. Івано-Франківськ, 2021. 316 с.

Божко Є. А. Методологічні підходи до аналізу проблеми розвитку аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2017. № 31. С. 26–29.

Андрощук І. В., Андрощук І. П. Методологічні підходи щодо підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів. Молодь і ринок. 2022. № 6 (204). С. 6–11.

Овсієнко Л. Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2017. № 2 (57). С. 82–87.

Ячменик М. М. Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до застосування засобів медіаосвіти у професійній діяльності: методичні підходи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». 2018. № 3. С. 143–151.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Лібак, Н. А. (2024). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 231-235. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-231-235