ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Андрій Володимирович Литвин Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0003-1962-6356
  • Олександр Вікторович Чечуй Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-7584-4457
  • Юрій Володимирович Матюх Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-2774-7476
Ключові слова: військова освіта, компетентнісний підхід, технічні компетентності, радіоелектронні системи, практико-орієнтоване навчання

Анотація

Основні тенденції реформування вищої військової освіти в Україні  спрямовані на підвищення якості військової освіти, її відповідності сучасним вимогам та стандартам НАТО, а також на забезпечення Збройних Сил України висококваліфікованими офіцерськими кадрами. В статті розглянуто особливості формування технічних компетентностей у курсантів вищих військових навчальних закладів України на прикладі освітньо-професійних програм спеціальності «172 Електронні комунікації та радіотехніка». Розглянута актуальність компетентнісного підходу в сучасній військовій освіті. Визначено, що перехід до компетентнісної парадигми є ключовою тенденцією реформування системи військової освіти в Україні. Реалізація компетентнісного підходу дозволяє забезпечити практичну спрямованість військової освіти, підготовку офіцерів, здатних ефективно виконувати професійні завдання в сучасних умовах.

Зазначена структура та зміст технічних компетентностей курсантів за даною спеціальністю, що включають експлуатацію та обслуговування військової техніки, застосування сучасних ІКТ, володіння приладами і обладнанням, технічне проектування та конструювання, використання методів технічного аналізу. Виділені основні етапи формування технічних компетентностей курсантів, а саме теоретична підготовка, набуття практичних умінь, розвиток дослідницьких компетентностей, інтеграція теорії та практики, застосування отриманих компетентностей. Окрему увагу приділено особливості використання практико-орієнтованих, інтерактивних методів навчання, симуляційного обладнання, віртуальних тренажерів у процесі формування технічних компетентностей. Загалом, в статті комплексно проаналізовано підходи до формування технічних компетентностей майбутніх офіцерів технічних спеціальностей у вищих військових навчальних закладах. В даній публікації чітко окреслили основні технічні компетенції, які курсанти мають набути у процесі вивчення зазначених в статті дисциплін. Це важливо, адже саме ці базові знання та вміння стануть фундаментом для подальшого професійного розвитку майбутніх фахівців у галузі електронних комунікацій та радіотехніки. Дана тематика має перспективи подальших досліджень, спрямованих на розроблення моделей та методик формування технічних компетентностей курсантів, оцінювання їх рівня сформованості.

Посилання

Євсюков О. Ф. Професійна компетентність майбутніх офіцерів як підґрунтя професіоналізму. Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції. Київ. Інститут педагогіки АПН України, 2006. С. 41–42.

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти : Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 р. № 4. URL: http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/metodrada/Rozroblennya_osv_program.pdf (дата звернення: 16.04.2024).

Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання: монографія Київ, 2000. 380 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Литвин, А. В., Чечуй, О. В., & Матюх, Ю. В. (2024). ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 226-230. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-226-230