СИНТЕЗ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ЖИВОПИСУ, РИСУНКУ, КОМПОЗИЦІЇ

  • Лариса Олександрівна Кулініч Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0009-0007-7439-2202
  • Любов Григорівна Гусєва Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0171-0744
  • Ольга Анатоліївна Пунгіна Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-1120-2786
Ключові слова: сучасне мистецтво, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, синтез виражальних засобів, синтез матеріалів. майбутні художники, мистецька освіта

Анотація

На межі ХХ-ХХІ століть глобальна інформаційно-комунікативна система кардинально змінила умови для культурного обміну і взаємодії, освіти і спілкування. Метою статті є виявлення основних тенденцій розвитку сучасного мистецтва та умов підвищення ефективності навчання майбутніх фахівців образотворчого та декоративного мистецтва засобами синтезу виражальних засобів та матеріалів. Підкреслено, що художній образ є центральним, системоутворюючим поняттям для різних видів мистецтв, якому властиві умовність, багатозначність, недомовленість. Митці послуговуються художніми засобами для створення зовнішніх зв’язків, сукупність яких формує особливе середовище. В ході дослідження з’ясовано, що починаючи з кінця ХХ століття, українське образотворче і професійне декоративне мистецтво поступово позбавляються пострадянських стереотипів, розвиваються у європейському напрямку, в руслі модернізму та постмодернізму, але базуються на багатовіковому національному підґрунті. В умовах стійкої тенденції до інтеграції та пошуку нової образності, поступово розмиваються межі традиційних видів образотворчого мистецтва, а декоративне мистецтво активно залучене до вирішення проблем образотворчості. У ході вирішення нових задач образотворчості посилюється роль синтезу виражальних засобів, матеріалів, запозичення і взаємовпливи між видами мистецтв, стилістичних пошуків та технологічних експериментів. Доведено, що збалансоване поєднання в навчальному процесі принципів і методів академічного навчання рисунку і живопису та експериментального творчого пошуку, а також розуміння образності сучасного мистецтва забезпечить належне формування фахових компетентностей майбутніх художників та вчителів мистецтва. Потребують подальшого дослідження методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців образотворчого та декоративного мистецтва в умовах формування нової образності сучасного мистецтва.

Посилання

Арт. Чому варто піти на виставку «Відбиток» у Мистецькому Арсеналі URL: https://www.village.com.ua/village/culture/art/299251-scho-mozhna-pobachiti-na-vistavtsi-vidbitok-u-mistetskomu-arsenali

Голембовська Л. Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису: навчально-методичний посібник. Київ: Кафедра. 2014. 120 с.

Голубець О. Українська скульптура кінця ХХ – початку ХХІ століть:ефект дифузії. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 41. 2019. С. 4–10.

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ.: Либідь, 2005. 280 с., іл.

Кулініч Л. О. Короткочасний рисунок у фаховій підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Наукові записки. Вип. 141 (ІІ). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. (Серія: Педагогічні науки). С. 67–70.

Міронова Т. Понятійно-категоріальна система сучасного українського мистецтва в новій естетичній парадигмі ХХІ століття. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. 2020, №16. С. 179–188. URL: http://sm.mari.kiev.ua/article/view/219999

Міронова Т. Художні засоби та образність сучасного українського мистецтва (досвід діяльності міжнародної мистецької резиденції FACE of ART). Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. 2018, № 14. С. 237–244.

Міронова Т. Визначення поняття «художньої образності» та кола її понятійного апарату в сучасному образотворчому мистецтві. Мистецтвознавство України. 2020, № 20. С. 39–44.

Павельчук Іванна. Університетські ініціативи Академії образотворчих мистецтв ім. Я. Матейка у Кракові під час війни в Україні. Образотворче мистецтво. № 3-4 (119), 2022. С. 112–116.

Скляренко Г. Я. Живопис. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. Режим доступу : URL: https://esu.com.ua/article-19107

Ткаченко А.В. Художній образ – особлива форма естетичного освоєння світу. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». Одеса, 2017. С. 203–204.

Чегусова З. Професійне декоративне мистецтво України початку ХХ століття і проблеми глобалізаці культури URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/150/4462/9400-1

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Кулініч, Л. О., Гусєва, Л. Г., & Пунгіна, О. А. (2024). СИНТЕЗ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ В СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ЖИВОПИСУ, РИСУНКУ, КОМПОЗИЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 215-221. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-215-221