РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

  • Світлана Вікторівна Кулікова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0397-6853
Ключові слова: соціокультурна діяльність, соціокультурні трансформації, соціокультурні процеси

Анотація

У статті автор розглядає напрацювання сучасних вітчизняних дослідників, які висвітлюють питання розвитку соціокультурної діяльності. Протягом останніх кількох років, в умовах воєнної агресії Росії проти нашої країни та в умовах соціально-економічної кризи, соціокультурна діяльність набуває все більшої важливості в історичному, духовному, економічному та політичному житті України. Вона стає особливим явищем у загальному прогресі цивілізації й ключовим інструментом досягнення примирення, взаєморозуміння й толерантності між різними культурами та етнічними спільнотами.

Соціокультурна діяльність у наукових розвідках вітчизняних науковців розглядається як система конкретних заходів, які відображають завдання соціальної політики держави у сфері дозвілля і культури, вона визначає не лише напрямки, але й методи їх втілення, а також є керованим соціальними установами і суспільством процесом залучення людини до культурного життя.

Проблеми модернізації й трансформації українського суспільства у 1990-х роках стають предметом наукових розвідок українських учених В. Андрущенка, Є. Борінштейна, Є. Головахи, М. Горлача, А. Кавалерова, С. Катаєва, В. Ларцева, М. Михальченко, А. Ручки і багатьох інших. Заслуговують уваги дисертаційні дослідження З. Атаманюк, Є. Борінштейна, Л. Кононенко, Ф. Ревіна та ін., в яких досліджуються соціокультурні трансформації сучасного українського суспільства та різноманітні соціокультурні процеси.

Грунтовний аналіз теоретичних і практичних аспектів соціокультурної діяльності є змістом навчальних посібників Н. Кочубей, О. Петінової та В. Опанасюк. 

Різноманітні аспекти трансформації соціокультурної сфери українського суспільства розглядаються у низці колективних монографій (2013-2023 рр.).

Аналіз стану розвитку соціокультурної діяльності дає підстави констатувати, що вітчизняні вчені зробили спроби розкрити певні аспекти еволюції цього феномену.

Посилання

Атаманюк З. М. Соціально-філософські основи свободи як фактора соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства: дис.... д-ра філос. наук: 09.00.03. Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2021. 423 с.

Бойко О. Україна в 1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку: монографія. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2002. 306 с.

Борінштейн Є. Р. Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства. Диссер...на здоб. наук. ст. док-ра філ. наук: 09. 00. 03: соціальна філософія і філософія історії. Одеса, 2010. 451 с.

Вичівський П., Маланюк Т., Орлова В., Дричак С. Сучасні підходи до розуміння сутності управління соціокультурною діяльністю у науковій літературі. Наукові перспективи. № 4 (34), 2023. С. 204–214.

Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні. К.: Ін-т соціології НАНУ, 1997. 234 с.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток: [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2013. 184 с.

Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 496 с.

Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії. К.: Наш час, 2008. 432 с.

Катаєв С. Л. Соціокультурна трансформація сучасного українського суспільства: дис.. на здоб. наук. ст. д-ра соціол. наук: 22.00.01. К., 1998. 380 с.

Кононенко Л. Культурно-інформаційна діяльність України за кордоном: тенденції та шляхи оптимізації: Дис. канд. іст. наук: 17.00.05. Київський національний ун-т культури і мистецтв. К., 2004. 231 с.

Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми: університетська книга, 2015. 122 с.

Ревін Ф. Г. Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації: дис....канд. філос. наук: 09.00.03. Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав, 2021. 256 с.

Ручка А. О. Особливості суспільно-політичної ситуації в Україні: 2000 р. Моніторинг-2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. К.: ІС НАНУ, 2000. С. 81–94.

Саракун Л. П. Культурна політика сучасної України: монографія. Ніжин, 2016. 205 с.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 255 с.

Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної безпеки: міждисциплінарний вимір. Kолективна монографія / за заг. ред. І. А. Мейжис, Л. А. Ляпіна. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. 312 с.

Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації: монографія / Т. В. Гончарук-Чолач та ін.; за ред. проф. О. М. Рудакевича. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 338 с.

Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2022. 212 с

Соціокультурні детермінанти розвитку психології особистості в Україні: монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, В. В. Москаленко та ін.; за наук. ред. В. В. Турбан. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023, 296 с.

Теорія та історія соціокультурної діяльності: навчальний посібник / О. Б. Петінова, В. В. Опанасюк. Одеса, 2018. 78 с.

Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні: колект. монографія. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 556 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Кулікова, С. В. (2024). РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 211-215. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-211-215