ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ

Ключові слова: художньо-творча діяльність, художньо-творча компетентність, художньо-творчий потенціал, художньо-творча вокальна діяльність, здоров'язбереження, здоров'язбережувальні технології, здоров'язбережувальний потенціал, вокальне навчання, студенти, учні

Анотація

У статті висвітлено художньо-творчий та здоров'язбережувальний потенціал вокального навчання студентів та учнів, розкрито сутність понять «художньо-творча діяльність», «художньо-творча компетентність», «художньо-творча вокальна діяльність», «здоров'язбереження», «здоров'язбережувальні технології», досліджено проблему формування творчої особистості у процесі вокального навчання та її здатності до художньо-творчої вокальної діяльності на засадах здоров'язбережувальних технологій.

Художньо-творча діяльність належить до специфічного виду естетичної діяльності, продуктами якої є твори мистецтва. Для виконання художньо-творчої діяльності, на думку автора, необхідно мати специфічні особистісні якості: образне мислення, художньо-творчу уяву, художньо-творчу фантазію, креативність, прагнення до естетично-гуманістичної трансформації себе та оточення, емпатійності, лабільності тощо.

Художньо-творча компетентність окреслюється як універсальна характеристика особи митця, що дотримується законів, грамотно використовує засоби й прийоми гармонізації твору та постійно вдосконалює свою майстерність.

Художньо-творча вокальна діяльність розглядається автором як готовність суб'єкта до виконання самостійної вокально-виконавської діяльності, до розробки, організації та проведення концертних форм виконавської практики засобами вокально-популяризаторських або просвітницьких проєктів.

У статті наголошується на тому, що здоров'язбереження є специфічним вектором педагогічної діяльності, сутність якого полягає в упередженні негативних впливів змісту освіти на функціювання і життєдіяльність особистості, в забезпеченні позитивного ефекту застосованих методів і технологій на стан здоров'я суб'єктів навчання.

На думку автора, одним із ефективних шляхів вокального навчання у середніх і вищих освітніх закладах є впровадження у навчальний процес здоров'язбережувальних технологій, пов'язаних із заохоченням особистості до спеціальним чином організованих фізичних вправ, до використання логоритмічної гімнастики, ритмотерапії, арт-терапії, музикотерапії, вокалотерапії тощо.

Посилання

Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим. Здоров'я та фізична культура. 2005. №2. С. 1–4.

Ван Цзін. Проблема підготовки магістрів-вокалістів до художньо-творчої діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2023. Вип. 29. С. 107–115.

Гуменюк С. В. Здоров'язберігаючі технології в системі освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка, соціальна робота. 2013. Вип. 26. С. 55–57.

Здоров'язбережувальні освітні технології у початковій школі. URL: https://naurok.com.ua/zdorov-yazberezhuvalni-osvitni-tehnologi-u-pochatkoviy-shkoli-252913.html (дата звернення – 08.04.2024).

Зуб К. К. Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2011. Т. 1. Вип. 33. С.140–143.

Іваненко О. Художньо-творчий розвиток учнів молодшого шкільного віку засобом iнтеграцiї мистецтв. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. 2019. Т. 2. № 1. С. 60–71.

Пічкур М. О. Оволодіння засобами композиції – об'єктивна передумова формування художньо-творчої компетентності майбутнього дизайнера. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти : здобутки, проблеми та перспективи : мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 1 листопада 2012 р.). Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. С. 86–89.

Цянь Кай. Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект. Імідж сучасного педагога. 2020. №1(190). С. 107–110.

Шаоцян Юйань. Формування вокально-фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах здоров'язбережувальних технологій : дис... д-ра філ. : 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) / ПНПУ імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2022. 243 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Косяк, Л. І. (2024). ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 202-206. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-202-206