ДИЗАЙН-ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: дизайн-освіта, процес становлення українського дизайну та дизайн-освіти, українськи мистці-педагоги, національна складова української дизайн-освіти, розвиток творчих художних здібностей майбутніх дизайнерів

Анотація

У статті представлено історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку дизайн-освіти в Україні. Досліджено та проаналізовано ґенезу, історичну ретроспективу та

новітні тенденції розвитку вітчизняної дизайн-освіти. Розглянуто традиційні народні методи залучення дітей та молоді до творчої художньої діяльності, наприклад, «навчання в родині» коли спеціальні знання, як найціннішу спадщину передавали з покоління в покоління. Зазначено, що розвиток школи українського дизайну та відповідної освіти відбувався в складних політичних умовах, бо Україна входила до складу як російської імперії так і кількох центральноєвропейських держав − одна частина розвивалась у русі загальноєвропейських художніх процесів та тенденцій, інша була дещо відірвана. Обґрунтовано, що українські мистці-педагоги були невіддільні від світового авангарду початку ХХ століття. Доведено, що, українські мистці-педагоги внесли великий вклад у галузі художньої освіти, створювали оригінальні авторські методики викладання, виховали плеяду видатних українських мистців у різних галузях образотворчого мистецтва та дизайну. Наголошено, що характерною ознакою українського мистецтва, мистецької та дизайн-освіти тих часів було прагнення враховувати та розвивати національні культурні традиції. Зауважено, що політика ідеологізації та уніфікації під пресом тоталітарного режиму прагнуло знищити розмаїття авторських педагогічних методів, що розвивалися в країні різними навчальними закладами вищого і середнього рівнів. Виявлено, що традиції українського мистецтва в освіті було збережено незважаючи на великий тиск тоталітарної системи, отримання Україною Незалежності створило новий поштовх до розвитку та розквіту дизайн-освіти. Зазначено, що у процесі навчання української молоді має бути задіяний весь величезний потенціал національної культури – невичерпні скарби української мови, історія українського народу, етнографічне, літературне, фольклорне краєзнавство, національна міфологія, національний фольклор, національна символіка, релігійні та виховні традиції, національні звичаї і обряди, народна творчість, національне мистецтво.

Посилання

Косюк В. Р. Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. 278 с.

Філоненко О. В. Проблема трудового виховання в історичному вимірі. Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2022. Вип. 203. С. 28-34.

Шумега С. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра : Навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 300 с.

Руденченко А. А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 Інститут обдарованої дитини НАПН України. Київ, 2017. 427 с.

Фурса О. О. Професійна підготовка дизайнерів у контексті неперервної освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. 2013. Вип. 22. С. 36-41.

Радкевич В. О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія. Київ : УкрІНТЕІ, 2010, 420 с.

Врона І. Мистецька освіта в Україні за 1922 рік. Шляхи мистецтва. 1923. № 5. С. 65-68.

Шмагало Р., Покотило Г., Ляшкевич П., Гнатишин І., Бей Т. Мистецька освіта й мистецтво в культуро творчому процесі України ХХ-ХХІ століть : навч. посіб. Львів : ЛНАМ, Тернопіль : Мандрівець, 2013. 292 с.

Бачинський Є. Мої зустрічі та силуети українських малярів і різьбарів на чужині: Спомини старого емігранта за роки 1908-1950. Нові дні. Торонто, 1952. Вересень. С. 16-21.

Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. Київ : ВХ [студіо], 2008. 187 с.

Антонова О. Є. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 14-41.

Стельмахович М. Г. Сучасні проблеми національного виховання студентської молоді. Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. Київ : ІЗМН, 1997. Вип.7. С. 84-96.

Косюк В. Р. Методичні підходи до викладання дисципліни «Український дизайн». Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя, 2023. № 4. C. 14-20. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/4043/3857

Косюк В. Р. Активні методи розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонський державний університет, 2019. Вип. LXXXVІІ. С. 116-121.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Косюк, В. Р. (2024). ДИЗАЙН-ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 196-202. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-196-202