ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У СЕРЕДОВИЩІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: міжкультурна компетентність, міжкультурна компетентність майбутнього лікаря, активні методи навчання, оксфордські дебати, віртуальна академічна мобільність

Анотація

Зміни до професійної діяльності лікаря, як висококультурного фахівця, який володіє високим рівнем міжкультурної компетентності зумовлено здійсненням професійної медичної діяльності у різноманітному соціокультурному середовищі, що потребує цілеспрямованого педагогічного впливу в процесі професійної підготовки майбутніх лікарів у медичноному закладі вищої освіти.

Метою статті є осмислення педагогічних умов формування міжкультурної компетентності міжкультурної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки в медичному закладі вищої освіти.

На основі вивчення та узагальнення науково-педагогічної літератури було проаналізовано визначення сутності міжкультурної компетентності та міжкультурної компетентності майбутнього лікаря. Уточнено, майбутніх лікарів формування міжкультурної компетентності є вагомою складовою надпредметних компетентностей необхідних для подальшої професійної діяльності. З’ясовано, що міжультурна компетентність майбутніх лікарів є, є цілісне особистісне утворення, що включає здатність майбутнього лікаря взаємодіяти в умовах міжкультурної комунікації на основі ціннісного ставлення людини до себе, до людей, до світу, виявляти толерантність у житті та різних видах діяльності, уміти здійснювати міжкультурне та міжособистісне спілкування з представниками різних культур в процесі професійної медичної діяльності

У дослідженні проаналізовано педагогічні умови формування міжкультурної компетентності, що передбачають впровадження використання у процесі викладання загальних та фахових освітніх компонентів використання методів активного навчання що передбачає, передбачає залучення майбутніх лікарів до активної міжкультурної та комтунікативної взаємодії, зокрема такі як вільні і спрямовані дискусії, кейс-стаді, диспути, брифінги, евристичні бесіди, круглі столи, рольові й ділові ігри, залучати студентів до проектної діяльності. Автори статті на основі власного практичного досвіду встановили, що залучення студентів до віртуальної академічної мобільності може виступати, як педагогічна умова формування міжкультурної компетентності майбутніх лікарів. Окреслено перспективи подальшого наукового пошуку та проведення дослідження.

Посилання

Гальчун Н.П. Дослідження компонентів міжкультурної компетентності медичного працівника: аналіз, висновки, перспективи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки № 211. 2023. С. 107–113 .

Зеліковська О. О. Сутність та структура міжкультурної компетенції студентів вищих економічних навчальних закладів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сępія «Педагогіка і психологія». №2 (24). 2010. С. 213–216.

Карамушка Л. М. Рольова гра//Енциклопедія освіти /Акад. пед.. наук України; головний ред.. В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Князян М. Міжкультурна компетентність майбутніх медичних працівників: сутність, структура та формування в процесі засвоєння іноземних мов. Наука і техніка сьогодні, 1 (29). 2024. С. 479–487.

Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах: монографія. 2013. 296 с.

Локшина, О. «Європейська довідкова рамка ключових компетентностей для навчання впродовж життя: оновлене бачення 2018 року». Український Педагогічний журнал, вип. 3, Вересень 2019, С. 21 – 30.

Орбан-Лембрик Л. Е Соціальна психологія: посібник. 2003. 448 с.

Подоляк Л. Г., Главник О.П. Основи педагогічної психології (психологія виховання). Навчальний посібник. 2006. 112 с.

Свириденко Д. Б. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обґрунтуванні засадрозвитку сучасної вищої освіти. Українознавчий альманах. Вип. 17. 2014. С. 163–165.

Тур О. М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи Вісник Харківської державної академії культури. Вип. 44. 2014. С. 256 – 262 .

Резунова, О. Міжкультурна компетентність як необхідна складова професійної компетентності сучасного фахівця. Науковий огляд 1(73). 2021. URL: http://oaji.net/articles/2021/797-1614450760.pdf

The Notion of Intecultural Understanding in the Context of German as a Foreigh Language / Harden Theo, Witte Arnd (eds.) – Oxford: Lang, 2000. – 290 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Костів, А. В., Костів, М. В., & Ракита, Н. С. (2024). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У СЕРЕДОВИЩІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 190-196. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-190-196