АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • Олена Іванівна Кириченко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2879-3300
  • Лариса Володимирівна Гарбузенко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1337-4568
Ключові слова: Комунікативна компетентність, художня комунікація, художня образність, інформаційне повідомлення, сприйняття мистецтва, комунікативна стратегія, творча діяльність

Анотація

Розглядається проблема актуалізації комунікативних компетентностей у навчальній підготовці майбутніх фахівців мистецької галузі. Виявлені підходи до означеної теми з боку дослідників, показані багатозначні аспекти у визначенні самого поняття «комунікативні компетентності», їхня важливість у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Метою статті є виявлення аспектів актуалізації комунікативних компетентностей під час професійної підготовки спеціалістів мистецької галузі, які сприяють ефективності у формуванні професійних навиків та вмінь, допомагають орієнтуватися студентам мистецьких спеціальностей у сучасному соціокультурному просторі, активізують творчу діяльність. У ході дослідження проблеми розглянуто специфіку художньої комунікації, сутність якої полягає у взаємодії автора і реципієнта, що відбувається в інтелектуально-творчому контакті і базується на ґрунті ціннісно-смислових відносин.  Підкреслено, що в даному комунікаційному діалозі існує третій компонент, яким є сам художній твір, що стає своєрідним каналом інформаційного повідомлення. У розумінні змісту, що несе в себе художній твір, важливе значення набувають розуміння художньої мови та інтерпретація змісту твору. Не менше значення має сприйняття реципієнтом інформації, що закладена у художніх об’єктах, яка відрізняється умовністю висловлювання, тому реципієнт має бути налаштований на сприймання в будь-якому творі не самої реальності, а її художнього відображення в образах. У процесі формування комунікативних компетентностей у студентів мистецького напряму необхідно виробити комунікативні стратегії, які забезпечує міждисциплінарний дискурс, поєднання різних методологічних підходів багатьох навчальних дисциплін та інтегративний підхід до навчання. У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що формування і розвиток комунікативних компетентностей відбуваються протягом усього періоду навчання. Для отримання очікуваних результатів необхідно розробити ефективні комунікативні стратегії, які покращують набуття знань, умінь і навиків. Важливо створити спеціальні педагогічні умови для активізації творчої діяльності студентів, яка є вищим рівнем сформованих компетентностей. У подальшому важливо дослідити специфіку та типи комунікативних стратегій та визначити, яким чином вони здатні посилити роль комунікативних комптентностей у навчанні студентів мистецьких спеціальностей.

Посилання

Кириченко О. І. Психолого-педагогічні основи розвитку художньо-естетичного та асоціативно-образного сприйняття у майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наукові записки / Ред. кол.: В.В.Радул, В.А. Кушнір та ін. Випуск 135. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. 268 с. (Серія: Педагогічні науки). С. 125-128

Кнодель Л. В. Компетенция и компетентность в сфере обучения иностранным языкам: монография. Киев: ФОП Кандиба Т. П., 2019. 297 с.

Кравченко-Дзондза О. Формування комунікативної компетенції студентів у процесмі вивчення культурологічних дисциплін. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип 10. Дрогобич, 2014. С. 205-208

Луговий В. І. Компетентності і компетенції. Поняттєво-термінологічний дискурс. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Київ: Гнозис, 2009. 630 с.

Лупак Н. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. 452 c.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.

Синявська Л. І. Художня комунікація як різновид комунікації. Записки з романо-германської філології. Збірник наукових праць. Вип. 1 (43). Одеса, 2019. С. 180-188

Шевчук Л. М. Етапи інтерпретації змісту в процесі комунікації. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. 2009. Вип. 20. С. 722-725

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Кириченко, О. І., & Гарбузенко, Л. В. (2024). АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 176-180. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-176-180