МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

  • Тетяна Анатоліївна Капітан Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9999-9293
Ключові слова: методики комп’ютерних технологій, процес навчання математики, освітній процес, фахова підготовка, інформаційні технології, мережеві технології, компетенції, процес вдосконалення

Анотація

Теоретична й практична значущість методики комп’ютерних технологій навчання вищої математики спонукала обрати проблему дослідження, яка полягає в пошуку й реалізації шляхів і засобів організації й упровадження комп’ютерних технологій у процес навчання математики. Стрімкий науково-технічний прогрес, суцільна інформатизація та комп’ютеризація суспільства, виникнення нових технологій виробництва, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребують висококваліфікованих фахівців, спроможних швидко адаптуватися до нових умов на виробництві й на світовому ринку праці. Система вищої освіти України зобов’язана готувати таких спеціалістів для науки та народного господарства. У національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст., Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» наголошено на важливості впровадження в освітній процес особистісно розвивальних технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних. Наявність комп’ютерної техніки є важливим фактором розв’язання проблеми комп’ютеризації у фаховій підготовці студентів. Для ефективного впровадження інформаційних технологій науково-педагогічні працівники мають усвідомити цілі та завдання, провідні тенденції, напрями та шляхи впровадження інформаційних технологій в освітній процес закладу вищої освіти. Окрім того, варто розуміти можливості комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення в поданні навчального матеріалу та в управлінні пізнавальними діями студентів. Фахову підготовку майбутніх учителів потрібно зорієнтувати на забезпечення інтегрованої моделі навчання й спрямувати на формування в здобувачів вищої освіти системи загальних і спеціальних (фахових) компетентностей та особистісних якостей, важливих для успішної організації професійної діяльності. Першорядними змістовими компонентами фахової підготовки майбутніх педагогів є знання предметів (математики, інформатики, фізики, економіки, менеджменту тощо) та їх міжпредметної взаємодії; розуміння методики їх викладання; уміння використовувати ці знання в освітній діяльності та готовність застосовувати вироблені компетенції в професійній діяльності. Вивчення мережевих технологій сприяє розвитку інформаційного світогляду студента, що пов’язано з формуванням інформаційної картини світу, розкриттям ролі у ній мережевих технологій, обґрунтуванням фундаментальної ролі теорії комп’ютерних мереж у розробленні й функціонуванні інформаційних систем. Також вагомою є роль вивчення мережевих технологій у розвитку інформаційного потенціалу студентів у процесі вдосконалення організаційних, мовленнєвих, пізнавальних, пошукових умінь та навичок.

Посилання

Азадова Е. В. Застосування ІКТ у методичній системі навчання «дискретної математики» для формування інформаційних компетентностей. Інформаційні технології в освіті. 2012. Вип. 12. С. 112–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2012_12_18

Биков В. Ю. та ін. Основи стандартизації інформаційно–комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. К.: Атіка, 2010. 88 с.

Войтович О. П. Фахова підготовка майбутніх учителів природничих наук. Наукові записки. Випуск 194. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка, 2021. С. 13–17.

Мілаєва І. І. Сучасні методи підготовки майбутнього фахівця-аграрія. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти/Збірник науково-методичних праць Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного. Мелітополь. 2019. Випуск 22. 104–111.

Овчарук О. В. Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід україни та країн Європи// Інформаційні технології в освіті. 2009. № 4. С. 218–225.

Петрук В.А. Модель формування фахової компетентності в майбутніх випускників технічних ВНЗ у процесі двоступеневого навчання [Електронний ресурс] «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». 2009. №3. URL: http://www.intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_st_7/

Рамський Ю., Олексюк В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів математики у процесі застосування та вивчення мережних технологій. Наукові записки. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. Тернопіль: ТНПУ, 2008. № 8. С. 3–8.

Рудик А. В. Інноваційні технології компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи. Наукові записки. Випуск 194. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім В.Винниченка, 2021. С. 226–229

Семенишина І. В. Роль і місце комп'ютерної техніки у навчанні математики у вищому навчальному закладі. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 листопада 2014 р.) «Наука в інформаційному просторі». Дніпропетровськ. 2014. С. 38–41.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. Херсон: Айлант, 2003. 229 с.

Information Competence in the CSU: A Report Submitted to Commission on Learning Resources and Instructional Technology Work Group on Information Competence (November16 - 17, 1995) [Електронний ресурс] / URL: http://www.calstate.edu/ls/Archive/info_comp_report.shtml

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Капітан, Т. А. (2024). МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 170-176. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-170-176