РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

  • Микола Михайлович Дубінка Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7129-3750
Ключові слова: самоідентичність, особистісне самовизначення, потреби, інтереси, мотиви, цінності, ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова детермінація, професійне становлення, Я-концепція

Анотація

У статті закцентовано увагу на теоретичних основах процесуальної сторони самовизначення людини. Автором обґрунтовано, що в основі процесу становлення людини першочергове місце займає особистісне самовизначення, що має ціннісно-значеннєву (смислову) природу. Це активне окреслення особистістю своєї позиції відносно суспільно виробленої системи цінностей, визначення на цій основі сенсу свого власного існування. Дослідник підкреслює важливість ціннісно-значеннєвої детермінації особистості як якісної характеристики процесу її особистісного самовизначення, де істотною особливістю є орієнтованість учнівської молоді у майбутнє.

Врахування вищезазначених позицій дозволяє не тільки більш повно зрозуміти ту чи іншу особистість, але й визначити стратегію корекційного впливу, орієнтованого одночасно і на реалізацію завдань розвитку конкретної особистості, і на розкриття її потенційних можливостей, які не є універсальними для всіх, а в кожному окремому випадку встановлюються індивідуально, за активної участі самої людини. Тому дуже важливо приділяти увагу формуванню ціннісно-значеннєвої складової особистісного самовизначення учнівської молоді.

Автор доводить, що рівень сформованості особистості – рівень ціннісно-смислової детермінації, рівень життя у світі існуючих цінностей. Існування в суспільстві завдяки широкій сфері суспільних взаємодій є репрезентацією, ідентифікацією, реалізацією себе, власного потенціалу через особистісні характеристики. Залучення особистості до широкого кола взаємодій, форм, що базуються на існуючих суспільних цінностях, власній позиції, є результатом інтеріоризації (засвоєння) особистістю цінностей суспільства, на основі чого в учнівської молоді формуються ціннісні орієнтації, як певні світоглядні регулятиви поведінки і діяльності. Це складає основу Я-концепції, визначає багатогранність духовного світу, різнобічність особистості та є важливим чинником її професійного становлення.

Науковець зазначає, що ціннісні орієнтації – це елементи структури особистості, які характеризують змістовну сторону її професійної спрямованості. Визнання цінностей є значущою характеристикою самовизначенням особистості, оцінки її моральної, змістовної та інших сторін життєдіяльності.

Посилання

Бех І. Д. Цінності як ядро особистості. Цінності освіти і виховання: Науково-методичний збірник / За ред. О. В. Сухомлинської. К., 1997. С. 8–12.

Дубінка М. М. Орієнтація викладача на професійні цінності – основа його професійного самовизначення. Витоки педагогічної майстерності: збірн. наук. праць / Полтавський національний педаг. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2016. Вип. 18. С. 101–108. (Серія «Педагогічні науки»). URL : https://sources.pnpu.edu.ua/issue/view/12508

Ильин Е. П. Мотивы человека: теория и методы изучения. К. : Вища школа, 1998. 292 с.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу : монографія / Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок, І. І. Ткачук, за ред. О. Л. Моріна. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 220 с.

Савченко Н. Ціннісні орієнтації як складова особистісного самовизначення. Наукові записки [КДПУ імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 140. С. 13–18. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2015_140_6.

Семенов О. С. Особистісне самовизначення школяра в діяльності комплексного позашкільного навчально-виховного закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання. Київ, 2000. 18 с.

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула. Харків : Мачулін, 2015. 444 с.

Frankl, Viktor E. Man's in search for meaning: an introduction to logotherapy. Boston : Beacon Press, 2006. 188 p. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0807014264

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Дубінка, М. М. (2024). РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 155-160. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-155-160