ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ»

Ключові слова: персоналія, історико-педагогічні дослідження, біографічний підхід, джерела, освіта

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття “педагогічна персоналія” провідними українськими науковцями (Н. Гумпан, Н. Дічек, Л. Голубнича, О. Сухомлинська, Л. Смолінчук) та розкривається значення педагогічної персоналії в історико-педагогічних дослідженнях сучасності.

Встановлено, що вивченню персоналій приділяється значна увага, поняття “персоналія” тлумачиться на новому теоретико-методологічному рівні в сукупній системі особистих, соціальних та наукових детермінант.

З’ясовано, що педагогічна персоналія є провідним напрямом сучасних історико-педагогічних досліджень як українських так і зарубіжних вчених, які обирають предметом свого вивчення різні аспекти життєдіяльності особистості у культурологічному аспекті.

Наголошено, що біографічна складова є і залишається основою змісту навчальних курсів таких дисциплін як «Історія України», «Історія української державності», «Історія педагогіки», «Філософія», «Українська література» та ін. Відтак, звернення до педагогічних персоналій значно розширить уявлення молодого покоління про вчених, педагогів, діячів культури, які внесли значний вклад у розвиток освіти і науки в Україні.

Узагальнено, що сучасні історико-педагогічні дослідження не можливо здійснювати оминувши представників національної педагогічної думки минулого та сучасності. На сьогодні теоретико-методологічні підходи до з’ясування сутності “педагогічна персоналія” перебувають в активній стадії розвитку, а саме: переглядається сама процедура історико-біографічного дослідження, розширюється її діапазон, розробляються нові критерії аналізу життєвого і творчого шляху персоналії та використовується сучасний інструментарій до особистісних біографічних характеристик персоналій.

Посилання

Голубнича Л. А. Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії. Педагогічний дискурс. 2013. №15. С. 162-167.

Гупан Н. М. Розвиток історії педагогіки в України (історіографічний аспект): дис…докт. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2001. 492 с.

Дічек Н. П. Спадщина А. С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел): дис…докт. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2005. 440 с.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 No 2145-VIII: URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 6.03.2024)

Проект «Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років».URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1078 (дата звернення: 6.03.2024)

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. No 1556-V ІІ: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата ззвернення 6.03.2024р.)

Смолінчук Л. С. До проблеми класифікації джерельної бази дослідження персоналії. Педагогічний дискурс. 2013. №15. С. 664-668.

Українська педагогіка в персоналіях. У 2 кн. Кн. 1 : навч. посіб. за ред. О.В. Сухомлинської. К. : Либідь, 2005. 624 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Волікова, М. М., & Коваль, Г. В. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 141-145. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-141-145