РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ У МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Костянтинівна Білова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0001-7147-2433
Ключові слова: кластерний підхід, фахова підготовка, музично-виконавська діяльність, кластери, уявлення-еталони, здобувачі мистецької освіти

Анотація

У статті автор розглядає кластерний підхід у музично-виконавській діяльності здобувачів мистецької освіти.

У фаховій підготовці майбутніх фахівців в галузі музичного мистецтва застосування кластерного підходу допомагає розвитку критичного  та креативного художньо-образного мислення майбутніх педагогів-музикантів.

У фортепіанній підготовці здобувачів мистецької освіти кластери розуміються як пучок еталонних слухових, зорових, рухових тактильно-кінестетичних уявлень,  життєвих та художніх асоціацій, множинна інтерпретація яких дозволяє музикантам-виконавцям глибинно розкривати художні образи, утворювати архітектоніку виконавських концепцій інтерпретації музичних творів. 

На основі аналізу наукової літератури автор визначає індивідуальні фахово-інтерпретаційні кластери як інтегровану систему інтонаційно-слухових, рухових тактильно-кінестетичних, когнітивно-емоційних і комунікативно-емпатійних уявлень, відчуттів, переживань, емоцій, суджень, установок, які формуються у здобувачів освіти на засадах суб’єктивних узагальнень загальноприйнятих, усталених виконавських, художньо-креативних і мистецько-педагогічних традицій як норм-еталонів.

Інтонаційно-слухові кластери є інтегрованою формою музичного мислення, музично-виконавської та музично-педагогічної діяльності, що ґрунтується на слухо-образній природі та інтонаційній сутності музичного мистецтва.

Виокремлення тактильно-кінестетичних відчуттів-еталонів ґрунтується на розумінні того, що музичні дії музиканта-виконавця у загальному сенсі є скоординованими ігровими рухами.

Когнітивно-емоційні еталони пов’язані з музикознавчою компетентністю майбутніх фахівців і трансформуються у систему розумінь, суджень, міркувань, «пропущених» майбутніми фахівцями через власні почуття й емоції.

Комунікативно-емпатійні еталонні уявлення є підґрунтям для будування художньо-педагогічної комунікації майбутнього фахівця в галузі музичного мистецтва у всіх можливих варіантах: між виконавцем і Автором через музичний твір (Я-Автор), аутокомунікацію через музичний твір (Я-Я), між учителем й учнем, учнями (Я-Інший) на ґрунті сприйняття й художньо-емпатійного аналізу музичного твору.

Посилання

Ван Яцзюн. Методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання. Автореф. дис. канд. пед. наук. Суми. 2018. 25 с.

Крицький В. М. Музично-виконавська інтерпретація: педагогічні проблеми му¬зично-виконавської підготовки: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2009. 158 с.

Мінь Шаовей. Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підготовки. Дисер. на здоб. наук. ст. канд пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Одеса. 2017. 224 с.

Підварко Т. О. Інтерпретація музичних творів як важлива складова виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. URL http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5990/1/76_3%281%29pdf

Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків. 2007. 640 с.

Ю Янь. Формування художньо-образних репрезентацій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва засобами фортепіанних програмних творів. Дисерт… на здобуття наук. ст.. д-ра філософії. Спец. 014 Середня освіта. Музичне мистецтво. Одеса. 2023. 237 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Білова, Н. К. (2024). РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ У МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 122-126. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-122-126