ЩОДО КОНЦЕПЦІЙ, ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕНЬ І МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ МНОЖИН У КОНТЕНТІ СТАНДАРТНИХ КУРСІВ ПЛАНІМЕТРІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Олександра Олександрівна Бачинська Удобненський ліцей Маяківської об’єднаної територіальної громади Одеського району Одеської області https://orcid.org/0009-0008-0098-7913
  • Сергій Володимирович Драганюк Державний заклад «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0001-7697-3480
  • Олена Миколаївна Синюкова Державний заклад «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-8340-6940
Ключові слова: теорія множин, планіметрія, величина, бінарне відношення еквівалентності, початкова освіта, загальна середня освіта

Анотація

У останні роки в Україні, особливо у зв’язку з впровадженням концепції Нової Української школи, ми явним чином спостерігаємо приклади перебудови контенту середньої математичної освіти на теоретичних засадах теорії множин. За об’єктивних обставин подібна перебудова вимагає глибокого осмислення, дуже виважених, ретельно обговорених і ретельно обґрунтованих кроків. Мета роботи полягає в уточненні ролі та місця теоретико-множинного підходу до розкриття сутності основних понять сучасних систематичних курсів планіметрії закладів загальної середньої освіти, розробці методичного характеру пропозицій щодо його подальшого впровадження і поглиблення.

Дослідження базується на опрацюванні та проведенні системного порівняльного аналізу нормативних документів, наукової та методичної літератури, класифікації та узагальненні отриманої інформації, реалізації міркувань індуктивного та дедуктивного характеру. Проаналізовано наявні елементи теорії множин у сучасних програмах і підручниках з математики для початкової освіти та для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти з позиції їх подальшого застосування у систематичних курсах евклідової планіметрії на рівні базової середньої освіти. Одночасно, проаналізовано загальні теоретичні передумови подібного застосування. Контент сучасних навчальних програм і підручників з геометрії для учнів 7-9 класів закладів загальної середньої освіти досліджено з позиції усвідомлення місця та ролі у ньому концепцій, понять, позначень і методології теорії множин з метою визначення доцільних напрямків подальшого її поглиблення.

У підсумку, сформульовано конкретні пропозиції щодо доцільних напрямків подальшого впровадження первинних фундаментальних положень теорії множин у систематичні курси планіметрії закладів загальної середньої освіти. Зокрема, підкреслено, що при введенні, наприклад, таких понять, як рівні або подібні геометричні фігури, однаково напрямлені промені, напрямок на множині ненульових напрямлених відрізків, ковзний вектор, вільний вектор евклідової площини, варто продовжувати у значній мірі на інтуїтивному рівні, але безпомилково з позиції математики, розпочате під час опанування попередніх математичних курсів формування понять бінарного відношення еквівалентності на множині та розбиття відповідної множини на попарно непересічні класи еквівалентності.

Посилання

Бевз В. Г. Історія математики, Харків: Основа, 2006, 176 с.

Драганюк С. В., Синюкова О. М. «Побудови» у тривимірному евклідовому просторі та доцільний характер їх висвітлення у навчальних курсах евклідової геометрії за умови практико-орієнтованого навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2022, (203), с 61-68. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1127

Концепція Нової української школи. (2024, 25 січня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Модельна навчальна програма «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (2023, 28 жовтня). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) URL: https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view

Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підручник для студентів математичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів: 2-е видання. Київ: Вища школа. 2006. 512 с.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1 - 2 клас, 3- 4 клас (2023, 28 жовтня). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22) URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 1-2 клас, 3-4 клас (2023, 28 жовтня). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22) URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Bourbaki, N. (1950). The Architecture of Mathematics. American Mathematical Monthly, 57 (4). P. 221-232. https://www.scribd.com/document/375141080/BOURBAKI-1950-Architecture-of-Mathematics-pdf

Cook, J. A., & Clark, T. A. (2019). A Stroll through Cecily’s Sets. A Children’s Book About Set Theory. Independently published. 32 p.

Fauvel, J., Gray, J. The History of Mathematics: A Reader. Red Globe Press. 1987. 628 p.

Halmous Paul R. Naive Set Theory. Dover Publications, Inc. Mineola, New York. 2015. 112 p.

Kunen, K. The Foundations of Mathematics (Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations). College Publications. 2009. 262 p.

Serovajsky, S. Architecture of Mathematics. USA, Chapman & Hall. 2022. 394 р.

Warner Dr. S. Set Theory for Pre-Beginners: An Elementary Introduction to Sets, Relations, Axiomatic Set Theory, Ordinals and Cardinals. Publ: Get 800. 2019. 89 p.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Бачинська, О. О., Драганюк, С. В., & Синюкова, О. М. (2024). ЩОДО КОНЦЕПЦІЙ, ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕНЬ І МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ МНОЖИН У КОНТЕНТІ СТАНДАРТНИХ КУРСІВ ПЛАНІМЕТРІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 112-118. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-112-118