СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: компетентність, культурна компетентність, структура культурної компетентності, композиторська творчість, імпровізація, композиція, майбутні вчителі музичного мистецтва, музикування, створення музики, учні закладів середньої освіти

Анотація

У статті розкрито питання визначення структурних компонентів культурної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти із врахуванням стрімких реформаційних та евроінтеграційних процесів. Проаналізовано наявний досвід виявлення структури культурної компетентності учнів основної школи. Актуалізоване визначення культурної компетентності крізь багатогранну призму сучасних освітніх викликів. Надано обґрунтування структурних компонентів культурної компетентності учнів, які формуються під час вивчення інтегрованої дисципліни «Мистецтво». Розглянуто вплив творчих форм і методів роботи, зокрема елементів композиторської творчості на вплив структурних компонентів культурної компетентності школярів. На основі вітчизняних та зарубіжних досліджень встановлено різнохарактерний вплив на когнітивно-емоційні особливості учнів. Розкрито та надано визначення різним структурним компонентам культурної компетентності, а саме мотиваційно-ціннісному, пізнавально-культурологічному, діяльнісно-творчому та рефлексійно-оціночному. Окрім визначення нами було надано характеристику структурних компонентів культурної компетентності та їх взаємозв’язок з освітнім процесом закладів загальної середньої освіти. Запропоновані варіанти формування елементів структури культурної компетентності під час уроків з дисциплін мистецького спрямування. Окреслено роль викладача під час втілення компетентісного підходу, його вміння до поєднання різного роду практичних та теоретичних знань під час творчих форм роботи. Зазначені взаємодії психологічного, соціального, освітнього, культурологічного компоненту при формуванні структурних елементів розглядаємого поняття. Виокремлені специфічні риси впровадження творчих форм під час освітнього процесу та їх вплив на формування культурної компетентності. Визначені шляхи розвитку структурних компонентів культурної компетентності та їх вплив на всебічний розвиток учнів за рахунок впровадження творчих форм роботи на уроці, а саме елементів музичної імпровізації та композиторської творчості.

Посилання

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : постанова КМУ від 23 лист. 2011 №1392 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text.

Державний стандарт початкової освіти : постанова КМУ від 24.07.2019 №688 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text

Завіруха Л. Компонентна структура пізнавальної активності майбуиніх учителів музичного мистецтва. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя, 2020 № 1. С. 126-130

Зеленецька І. О. Музично-дидактичні ігри : метод. рекомендації. Київ : НПУ, 2000. 36 с.

Конспект лекцій з курсу «Теорія мотивації» / укладач О. Прокопенко. Суми : СумДУ, 2006. 171 с.

Лобова О.В. Дидактико-методична система формування основ музичної культури молодших школярів у процесі загальної музичної освіти : дис… канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 507 с.

Овчаренко Н. А. Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогіка вищої та середньої школи / за ред. З. П. Бакум. Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ». 2013. 38. С. 75–79.

Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні. 2003. С. 13-29

Олексюк О. Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді. Освітологічний дискурс. 2013. №2. С. 80-90.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва : теорія і методика викладання мистецьких дисциплін : навч.-метод.посіб. Київ : Освіта України, 2008. 274 с.

Ракітянська Л. М. "Педагогічна практика з музичного мистецтва в початковій школі: теоретичний та методичний аспекти: навч.-метод. посіб. Кривий Ріг : ФОП Чернявський, 2018. 348 с.

Садовенко С. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору : навч.-метод. посіб. Київ : Шкільний світ, 2008. 128 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. Семенова. Одеса : Пальміра, 2006. 221 с.

Український педагогічний словник / упоряд. С. Гончаренко. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти : підручник. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 528 с.

Pratt, G. (1995). Performing, composing, listening and appraising. In G. Pratt & J. Stephens (Eds.), Teaching music in the national curriculum (pp. 9-22). Oxford: Heinemann.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Андрейчик, Б. О. (2024). СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 102-107. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-102-107