ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

  • Оксана Володимирівна Філоненко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, університети, досвід США

Анотація

На сучасному етапі розвитку вищої освіти надзвичайної актуальності набуває узагальнення й використання передового світового досвіду виховання фізичної культури студентів у США. Як відомо, США є визнаним лідером в світі не тільки в освітній сфері, а й у сфері спорту та фізкультурної діяльності, що й зумовило подальший аналіз досвіду фізичного виховання в університетах США У статті розкрито стан дослідження проблеми виховання фізичної культури студентів в університетах США.

На основі опрацьованих джерел встановлено, що характерними рисами системи освіти США є її децентралізація й полікультурна спрямованість; максимальне врахування потреб американського суспільства, ринку праці, сучасних тенденцій у галузі педагогічних знань. Ця особливість знаходить відображення у вимогах до університетської підготовки викладачів фізичного виховання, стандартах акредитації спеціальності й оціночних стандартах випускників.

В університетах США немає обов'язкових занять з фізичного виховання, проте студенти активно займаються в спортивних секціях і центрах фізичного оздоровлення, організованих при університетах. Найчастіше практикуються такі основні форми організації занять з фізичного виховання: заняття у факультативних групах за обраним видом рухової активності з обов’язковим відвідуванням, виконання певних вимог і складанням заліків для отримання залікових балів, що йдуть у диплом; участь у будь-яких масових змаганнях за власним вибором; заняття одним з видів спорту чи рухової активності в групі або самостійно для зміцнення здоров’я, проведення дозвілля тощо.

Дослідники виділяють такі особливості фізичного виховання в університетах США: гармонійне поєднання навчання та дозвілля студентів; фінансова підтримка фізичного розвитку студентів; розвинена система факультативних та рекреаційних занять; комерціалізація та професіоналізм студентського спорту.

Перспективи подальших розвідок напряму вбачаємо у вивченні можливостей застосування американського досвіду виховання фізичної культури студентів у системі вищої освіти Україні.

Посилання

Дерека Т. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США. Continuing professional education: theory and practice (series: pedagogical sciences). 2016. Issue № 1–2 (46–47). С. 71–76. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16932/1/Dereka_NPO_TP_2016_1-2.pdf

Ковальчук А. Г., Грибан Г. П. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах США. URL: http://eprints.zu.edu.ua/12434/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20_d.pdf

Мазний Д. Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки. URL: http://infiz.dp.ua/misc-documents/2017-01/2017-01-34.pdf

Мединський С. В. Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. 2012. № 3 (19). С. 35–38.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах: наказ Міносвіти і науки України, 11.01.2006 р. № 4. Інформаційний збірник. 2006. № 10–12. С. 16–37.

Рибалко Л. М. Світовий досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладах вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2019. Вип. 3. (110). С. 487–491.

Рибалко Л. М. Сучасна фізкультурно-оздоровча робота в зарубіжних країнах. URL: https://www.google.com/search

Ричкова М. Особливості фізичного виховання в університетах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 4 (58). С. 55–61.

Черній Л. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2011. 20 с.

Adams T., Brynteson P. Theeffectsoftwotyp esofrequiredphysicaleducat ionprogramsonattitudes and exercisehabits of college alumni. The Physical Educator. 1995. № 52 (4). P. 203–208.

Nelson M., Story M., Larson N., Neumark D., & Lytle L. Emerging adulthood and college-aged youth: An overlooked agefor weight-related behavior change. Obesity. 2008. № 16. P. 2205–2211.

Siedentop D. What is sport education and how does it work? Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 1998. № 69 (4). P. 18–20.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Філоненко, О. В. (2024). ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 94-98. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-94-98