МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

  • Валентина Миколаївна Плющ Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8099-1566
  • Тетяна Вячеславівна Ціперко Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського https://orcid.org/0009-0008-7934-4135
Ключові слова: синергентичний підхід, самоорганізація, підготовка майбутніх учителів хімії

Анотація

У статті актуалізується проблема методичної підготовки майбутніх учителів хімії на основі синергетичного підходу як одного зі шляхів підвищення якості освіти. Авторами визначено методичну підготовку майбутнього вчителя як складну, відкриту нелінійну систему, що має певну мету, багатокомпонентну структуру, характеризується невизначеністю та здатністю до самоврядування та самоорганізації. На основі аналізу науково-педагогічної та методичної літератури виявлено, що відповідно до синергетичного підходу у педагогіці системами, що здатні до самоорганізації, є студент, викладач, їх взаємозв’язок тощо; а головними структурними елементами навчання є зміст навчання та діяльність (взаємодія, співпраця) викладачів і студентів. Визначено напрямки удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії на основі синергетичного підходу самоорганізації: оновлення змісту хімічної підготовки; відбір методичних прийомів та засобів, що враховують синергетичність процесу навчання хімії та нелінійність розвитку розумових процесів.

Самоорганізація знань можлива шляхом їх систематизації за допомогою процедури укрупнення, врахування внутрішньо-і міжпредметних зв'язків, синтезу, чіткої структурної організації понять, виявлення подібності і відмінності досліджуваних процесів. Включення синергетичних ідей до змісту хімічної підготовки студентів посилює діалектичність хімічної освіти, сприяючи посиленню методологічної рефлексії майбутнього вчителя. Синергетичний підхід до вивчення хімії передбачає не спрощення та схематизацію навчального матеріалу, але розглядає об'єкт вивчення хімії у максимальній повноті існуючих зв'язків та взаємозалежностей у складі відкритої системи. таким чином, урахування синергетичного підходу під час організації освітнього процесу дозволяє не лише сформувати цілісний підхід до навчання, а надає можливість врахувати динаміку та механізми самоорганізації суб’єктів освітнього процесу, забезпечує формування цілісної, креативної особистості, соціально активних, творчих фахівців, здатних до самовдосконалення, до свободи вибору і свободи дій, до самовідповідальності.

Посилання

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології. Монографія / Н. Б.Грицай /. Рівне: О. Зень, 2016. 440 с.

Упатова І. П. Методична підготовка майбутніх учителів у процесі навчання. Наукові записки кафедри педагогіки. Вип. 39. 2016. С. 191-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2016_39_32

Плющ В. М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін: теоретичні і методичні основи: Монографія Кропивницький: ТОВ "Поліграф-сервіс" Александрова М.В., 2019. 416 с

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Плющ, В. М., & Ціперко, Т. В. (2024). МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 74-78. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-74-78