ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ХХ-ХХІ СТ. В УКРАЇНІ

  • Лариса Олексіївна Петриченко Комунальний заклад «Харківської гуманітарної-педагогічної академії» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-3250-4321
Ключові слова: діяльність, професійне визначення, пошук та вибір професії, професійна орієнтація, самопізнання та саморозуміння, самоіндифікація, самовизначення, психологічна готовність, зовнішні умови та індивідуальні особливості суб'єкта професійного самовизначення

Анотація

Молодь – головна рушійна сила кожного історичного періоду та сучасного світу, яка перебуває в центрі міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. В статті розглянуто умови і погляди науковців ХХ-ХХІ століття (проблема професійного самовизначення особистості отримала наукове вивчення тільки у XX столітті) на питання професійного самовизначення особистості, шляхи для вирішення проблеми самореалізації особистості, виявлення самовизначення фахівців через свою діяльність та через такі її аспекти: нормативний (сукупність тих вимог, які висуваються до особистості суспільством взагалі чи колективом зокрема – а) фізична, інтелектуальна, моральна готовність до виробничої праці; б) готовність до виконання обов’язків; в) готовність до згуртування колективу, його підтримка і розвиток); реальний (матеріальний або духовний внесок, який був зроблений для педагогічного колективу чи суспільства взагалі – а) особистий фактичний внесок, який особистість робить для колективу, та визнання його цінності; б) підтримка та позитивна оцінка активності, самостійності особистості в діяльності та спілкуванні в рамках моральних норм суспільства); психологічний (усвідомлення, співвіднесення вимог особистості і вимог оточуючих – а) загальна спрямованість на співпрацю; б) уміння підкоряти власні бажання на користь колективу). Закцентовано увагу на тому, що формування успішного професійного самовизначення молодої особистості вимагає від неї певних психічних, психологічних і фізичних властивостей, які відповідають вимогам обраної професії і сприяють успішному оволодінню нею. Проаналізовано зовнішні умови та індивідуальні особливості суб'єкта професійного самовизначення у період ХХ-ХХІ століття.

Посилання

Александро Жозефіна. Рефлексивне самовизначення особистості як фактор готовності до управлінської діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000. 15 с.

Баришева О. І. Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Київ, 2001. 249 арк.

Конвенція МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» від 23.06.1975 р. Конвенції та рекомендації, ухвалені МОП: у 2-х т. Женева: Міжнар. бюро праці, 1999. Т. ІІ (1965–1999). С. 1025-1027.

Коріненко П. С., Бармак М. В., Фартушняк А. К., Терещенко В. Д., Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ ‒ початку ХХІ століття. У двох частинах. Частина І (поч. ХХ ст. ‒ 1939 р.). Пробне видання. Тернопіль, 2010. 376 с. URL: http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3533

Панченко С. М. Особистісне самовизначення старшокласників як психологічна проблема. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Київ: ЗАТ «Неотес», 2000. Т. 2. Ч. 6. С. 247-253.

Побірченко Н. А., Сергєєнкова О. П., Сургунд Н. А. Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 4. С. 45-48.

Пономаренко О. Г. Історичні аспекти становлення й організації профорієнтаційної роботи в Україні та Великій Британії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. №34. С. 104–109. URL: htpp:// nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_24

Професійна орієнтація : підручник [для студентів] / Єгорова Є. В., Ігнатович О. М., Кобченко В. В., Литвино-ва Н. І., Марченко І. Б., Мерзлякова О.Л., Синявський В. В., Татаурова-Осика Г. П., Шевенко А. М.; [за ред. О. М. Ігнатович]. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 240 с. С. 18-19.

Рекомендація МОП №117 щодо професійного навчання від 27.06.1962 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_106

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Петриченко, Л. О. (2024). ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ХХ-ХХІ СТ. В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 68-73. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-68-73