ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

  • Валентина Іванівна Мірошніченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-3931-0888
Ключові слова: управлінська компетентність, майбутні офіцери-прикордонники, професійна підготовка; формування управлінської компетентност,; лідерські, організаторські і комунікативні компетенції

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню особливостей формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у професійній підготовці.

Автор висловлює думку, що однією з найважливіших якостей майбутнього офіцера є його внутрішній орієнтир на успішну діяльність, що позиціонує формування управлінської компетентності як один із пріоритетних напрямків в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. На основі вивчення наукових джерел автором визначено, що формування управлінської компетентності передбачає наявність певних взаємообумовлених блоків характеристик, які засвідчують наявність професійного досвіду особистості; функціональних механізмів психіки; типових властивостей особистості; динаміки особистості; індивідуально вагомих соціальних утворень та соціального середовища.

Управлінська компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників є сукупністю знань, умінь та навичок, а також особистого професійного досвіду, якостей управлінської діяльності, набутих у процесі професійної підготовки, що забезпечують здатність здійснювати управління (командування) підпорядкованим підрозділом шляхом використання наданих повноважень. Управлінська компетентність містить лідерські, організаторські і комунікативні компетенції.

Завдяки використанню таких дослідницьких методів, як спостереження, опитування, вивчення службової документації та методичних матеріалів, порівняння, аналіз, синтез було встановлено, що найбільший потенціал щодо формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у професійній підготовці містять такі навчальні дисципліни: «Основи бойового забезпечення», «Основи управління персоналом», «Морально-психологічне забезпечення», «Психолого-педагогічна підготовка» тощо. Засвоєння змісту цих дисциплін сприяє формуванню у курсантів управлінської компетентності, а відтак і готовності до виконання завдань. Найбільш значимими педагогічними стратегіями для формування управлінських навичок майбутніх офіцерів-прикордонників визначено інтеріоризацію, проблематизацію та рефлексію під час професійної підготовки.

Автор доходить висновку про важливу роль встановлення алгоритму формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у професійній підготовці, тобто сукупності і послідовності педагогічних дій, методів та засобів для вирішення певної проблеми.

Посилання

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. 536 с.

Сердюк Ю. І. Сутність, зміст формування командно-педагогічних навичок у майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць. Хмельницький : НАДПСУ, 2010. № 56, ч. ІІ. С. 119–122.

Воєнно-політичні та соціально-економічні проблеми державного і військового управління: навчальний посібник. Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2004. 212 с.

Мірошніченко А. А. Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін: дис.. … канд… пед. наук. Хмельницький, 2018. 284 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник. К. :Либідь, 2002. 560 с.

Кононова Т. Педагогічні стратегії формування лідерської компетентності іноземних студентів під час професійної підготовки. Науковий вісник Чернівецького університету :зб. наук. праць. Вип. 759 :Педагогіка та психологія. Чернівці :Чернівецький нац. ун-т, 2015. С.77–82

Matokhniuk, L., ShportunО.,Shevchuk, V., Khamaziuk, O., Savenko, K., Nikulin, M., Hrynko, R., &Miroshnichenko, V. (2020). Servicewomen’s Personal Traits. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3), 122-135. URL: https://doi.org/10.18662/brain/11.3/113

Miroshnichenko, V., Mashtaler, A., Stavytskyi, O., Bloshchynskyi, I., Pochekalin, I., &Shevchuk, V. (2019). Professional Vocation Development in the Future Border Guard Officers’ Activity. Revista Romaneascapentru , 11(4), 164-174. doi:10.18662/rrem/164

Дарманська І. Організаційно-педагогічні умови формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019. № 2(17). С. 125–138.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Мірошніченко, В. І. (2024). ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 63-67. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-63-67