ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: науково-мистецька педагогіка, інтеграція, інтегрований підхід, музично-педагогічна підготовка здобувача вищої освіти, музично-комунікативна компетентність, учитель музичного мистецтва

Анотація

У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти інтегративного наукового підходу в контексті його спроможності до віднайдення конструктивних педагогічних інструментів, спрямованих на вдосконалення професійної підготовки фахівців мистецького-педагогічного профілю на етапі їх університетського навчання. Загострення проблематики «духовної терапії», зміни, котрі відбуваються у ландшафті вітчизняної освіти взагалі, й мистецької, зокрема, а також актуалізація арт-педагогіки зумовили необхідність повноцінного втілення ресурсів інтеграції.

В результаті педагогічного дискурсу встановлено, що ідею інтеграції вже закладено в конструкті «мистецька освіта»; причому як на рівні мети, так і змісту. Доведено термінологічну невизначеність, котра ще й досі зберігається у наукових розвідках відносно лексичних, сполучуваних та семантичних нюансів термінів «інтегративний підхід», «інтеграційний підхід». Звертається увага на правомірність трактувати «інтегративний» з акцентуванням на об'єднувальність, а «інтеграційний» - на суцільність. На часі не стільки доведення самоцінності інтеграції, скільки задійність ресурсів щодо забезпечення її якості.

Виявлено напрацювання вчених у розрізі музично-педагогічної компаративістики в аспекті моделювання підготовки вчителів музики, де привабливими визнано ідеї, закладені, зокрема, в «інтегративній моделі». З огляду на типологію труднощів, котрі виникають у сучасних практиків музично-педагогічної діяльності, констатовано необхідність у вищій школі зосередити зусилля на розвиток емоційного інтелекту здобувачів музично-педагогічного фаху, їх готовності до застосування інноваційних технологій викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»; доречним визнано комплексні використання технологій музичної психології з урахуванням пріоритетів перезавантаження Нової української школи.

Посилання

Дутчак І. Інтегративний підхід до пошуково-дослідницької роботи Scientific notes of junior academy of sciences of Ukraine. 2023. 1 (26). С. 47-56.

Засекіна Т.М. Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. К: Педагогічна думка, 2020. 400 с.

Лавніков О., Лесик А. Інтегральний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості Вісник університету

ім. А. Нобеля Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2020. № 1 (19). С. 195 – 199.

Ніколаї Г. Музично-педагогічна компаративістика: шляхи розвитку Порівняльно-педагогічні студії. 2010. № 1-2. С. 12 – 15.

Новська О.Р. Мистецько-педагогічне проєктування у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий вісник ПНПУ ім. К. Ушинського. 2023. Вип. 3 (144). С. 141 – 147.

Професійна підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю: теорія і практика: кол. монографія / за заг. ред. О. Білої; відп. ред. О. Бухнієва. Ізмаїл: ІДГУ. 2022. 225 с.

Шевчук А.С. Мистецька освіта дітей. Дошкільне виховання 2021. № 4. С. 20 – 23.

Черкасов В. Музично-педагогічна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. 2010. Вип. 10. С. 1 – 8.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Кічук, Н. В., & Дзюба, О. А. (2024). ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 39-43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-39-43