ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ДІТЯМ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти ромського населення, діти з особливими освітніми потребами, маргіналізовані ромські громади, сегрегація, доступ до якісної освіти

Анотація

У статті аргументовано значущість вивчення досвіду Словацької Республіки для залучення дітей ромського населення до середовища закладів загальної освіти. На сучасному етапі модернізації національної освіти всі процеси реформування тією чи тією мірою пов’язані з інтеграцією. Україна, розбудовуючи безпечне, інклюзивне освітнє середовище закладів дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти, зважає на пропозиції Європейської комісії. Водночас проблема забезпечення дітей ромського населення доступною, якісною освітою потребує вивчення. Очікуваними результатами реформи вважають підвищення чисельності дітей ромського населення, які представлені в контингенті закладів загальної освіти, покращення успішності цих школярів, зростання чисельності дітей, які отримують атестат про закінчення закладу загальної середньої освіти і вищої освіти. Такі результати вможливлять удосконалення грамотності ромського населення і подолання труднощів економічного характеру. На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел виокремлено особливості державної політки словацького уряду в галузі інклюзивної освіти: зміна державної політики щодо осіб з особливими освітніми потребами взагалі та дітей ромського населення зокрема під впливом політики Європейського Союзу; реформування освіти для залучення дітей ромського населення з метою подолання економічних і соціальних труднощів; складність реалізації програм, попри допомогу Європейського Союзу, через відсутність політичної волі уряду країни; наскрізність і наступність траєкторії інклюзивної освіти, що відображені в змісті політичних ініціатив уряду країни; інтенсифікація розвитку інклюзивної освіти через низку законодавчих ініціатив, що пов’язана зі зміною уряду країни. Отже, для розвитку інклюзивної освіти в Словацькій Республіці характерне інтенсифіковане реформування освіти під впливом гуманістичних цінностей Європейського Союзу. Перспективні напрями дослідження пов’язані з аналізом змісту освітніх програм підготовки педагогічних працівників до професійної діяльності в сучасних умовах, з огляду на забезпечення особливих освітніх потреб усіх дітей.

Посилання

Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді: дис. … д. пед. наук: 13.00.01. Хмельницький, 2019. 607 с.

Ключкович Т. Інклюзивна освіта в Словаччині: нормативні основи та пріоритети розвитку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених [Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка]. Дрогобич, 2022. Вип. 54. Том 1. С. 280–285.

Лабош К. Я. Залучення дітей ромського населення до освітнього процесу: досвід Словаччини. Науковий вісник Мукачівського державного університету: наук. журн. Сер.: Педагогіка та психологія. Мукачево, 2018. Вип. 2 (8). С. 220–222.

Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. Інклюзивність вищої освіти Словаччини. Актуальні питання корекційної освіти. Actual problems of the correctional education. 2021. Вип. 17. Том 1. С. 240–251.

European Commission, ʻOctober infringements package: key decisionsʼ, 10th October 2019, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_19_5950.

Government of the Slovak Republic, Recovery and resilience plan for the Slovak Republic, adopted by the Government resolution of 28.4.2021, URL: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1.

Government of the Slovak Republic. Roma equality, inclusion, and participation strategy till 2030, adopted by the Government resolution of 7.4.2021, URL:: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25860/1.

Kadlečíková, J. ´The First Action Plan raises great expectations´, Minority Policy in Slovakia, 3/2020, URL: https://mensinovapolitika.eu/nulty-akcny-plan-vzbudzuje-velke-ocakavania/.

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, Strategy for inclusive approach to education – draft submitted for interdepartmental consultation process, 2021, URL: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/659.

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (2021), ʻSvetlana Síthová: Special education is our priority´, 23.9.2021, available at: https://www.minedu.sk/svetlana-sithova-specialne-skolstvo-je-pre-nas-prioritou/.

National Council of the Slovak Republic (2021), Government Bill amending Act no. 245/2008 Coll. of laws on education (Education Act) as amended – approved text, available at: URL: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=640.

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na: URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Бондар, Т. І. (2024). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ДІТЯМ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 25-30. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-25-30