ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Ключові слова: Нова українська школа, педагогічний сценарій, план-конспект уроку, урок інформатики, педагогічний дизайн, сутність, принципи

Анотація

У статті детерміновано сутність та основні принципи педагогічного дизайну сучасного уроку інформатики у Новій українській школі (інформатична освітня галузь).

Поняття «педагогічний дизайн» визначено як діяльність вчителя зі створення педагогічного сценарію (плану-конспекту уроку) та відповідних навчальних матеріалів для учнів, яка реалізується на засадах технологічності, конкретизації мети, форм, методів, засобів, умов і очікуваних результатів навчання, а також передбачає наявність детальних інструкцій для учнів.

Означено, що ефективна реалізація педагогічного дизайну потребує від педагога дотримання понад 20 принципів, що свідчить про складність та багатоаспектність цього напряму педагогіки, а також обґрунтованості його розгляду як певного виду педагогічного мистецтва.

Виокремлено 12 найбільш важливих принципів педагогічного дизайну, яких вчитель має дотримуватись у ході розробки педагогічного сценарію уроку інформатики у Новій українській школі, а саме принципи: естетизації освітнього середовища, ефективного цілепокладання, психологічної комфортності, залучення уваги, обмеження обсягу навчальної інформації, інформативності, наочності, інструктивності, комплексного впливу на всі репрезентативні системи, створення умов для конструювання власного досвіду, рефлексивності та зворотного зв’язку.

Запропоновано ієрархічну систему з визначених 12 принципів педагогічного дизайну, яких вчитель має дотримуватись у ході розробки педагогічного сценарію уроку інформатики у Новій українській школі відповідно до основних етапів комбінованого уроку.

Охарактеризовано застосування визначених принципів педагогічного дизайну для розробки уроку інформатики у Новій українській школі.

Посилання

Бирка М. Ф. Дефініція холістичного змісту курсу «Методика викладання інформатики». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2024. Вип. 213. С. 411-417. DOI: 10.36550/2415-7988-2024-1-213-411-417.

Бирка М.Ф. Реформування сучасної загальної середньої освіти: основні акценти і концепти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022. Вип. 82. С. 91-98. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.15.

Гаяш О. В. Наукова концепція Л. С. Виготського про зв'язок навчання і розвитку та її втілення у корекційній психопедагогіці сьогодення. Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. 2016. Вип. 7(2). С. 40-48.

Денисенко С.Н. Педагогічний дизайн у сучасному освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип. 3 (81). С. 79-83.

Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text .

Кашина Г. Трансформація моделі педагогічного дизайну в e-learning у системі неперервної педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 10. С. 24-36.

Колос Ю. З. Особливості передачі вимог в інструктивних текстах під час перекладу з англійської мови українською. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. № 48. том 4. С. 70-72.

Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія. К.: Промінь, 2006. 432 с.

Наход С. А. Педагогічний дизайн як засіб підвищення мотивації студентів у процесі e-learning. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2020. № 2. С. 311-320.

Павленко В. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. 2023. Вип. 2. C. 325-326. DOI: 10.18372/2786-5495.1.17337.

Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Андрю-щенко Т. Ю. та ін. Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місці: монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 263 с.

Смагіна Т. М., Шуневич О. М. Дизайн навчального заняття в базовій новій українській школі. Інноваційна педагогіка. 2021. № 41, т. 2. С. 38-43.

Яременко-Гасюк О. О. Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентнісного підходу (зарубіжний досвід). ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №10 (18). С. 42-48.

Briggs L. J., Ackerman A. S.. Instructional design: principles and applications. Englewood Cliffs. Educational Technology Publications. 1977. 532 p.

Gagne R. The conditions of learning. 4th ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1985. 361 p.

Kanuka H. Instructional Design and eLearning: A Discussion of Pedagogical Content Knowledge as a Missing Construct. E-Journal of Instructional Science and Technology. 2006. Vol. 9. No. 2. 17 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ846720.pdf.

Long D. L., Son V. H., Ly N.N. Design pedagogical script for short-term online course. Proceedings of the 19th European Conference on E-Learning (ECEL 2020). Berlin, Germany. 2020. 10 p. DOI: 10.34190/EEL.20.013.

McArdle G. Instructional Design for Action Learning. Journal of European Industrial Training. 2011. Vol. 35. No. 5. P. 515-518. URL: https://doi.org/10.1108/03090591111138053.

Wiggins G., McTighe J. Understanding by design (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD. Colombian Applied Linguistics Journal. 2005. Vol.19 No. 1. Pp. 140-142.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Бирка, М. Ф. (2024). ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 17-25. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-17-25