МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИПЛОМАТІВ

  • Олександр Олександрович Балануца Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції https://orcid.org/0000-0002-3470-9486
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, професійна підготовка, майбутні дипломати

Анотація

Одним із головних завдань професійної підготовки є навчити майбутнього дипломата інтегрувати знання, одержанні в суміжних курсах, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв’язків цих знань у майбутній професійній діяльності. Тому питання інтеграції знань у процесі професійної підготовки дипломата, ефективного використання міжпредметних зв’язків під час формування найважливіших професійних якостей у майбутніх дипломатів набувають актуального характеру.

У статті розкрито значення міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх дипломатів.

Встановлено, що формування готовності майбутніх дипломатів до професійної діяльності дуже тісно пов’язане з інтеграцією знань, використанням міжпредметних зв’язків. Підготовка майбутніх дипломатів і сучасні дослідження в галузі міжнародних відносин мають багато в чому міждисциплінарний характер і включають, окрім традиційних, екологічну, соціологічну, психологічну, культурологічну та інформаційно-технологічну складові.

Саме міжпредметні зв’язки сприяють інтенсифікації освітнього процесу, більш об’ємному сприйняттю інформації. Процес навчання є синтезом, міжпредметною інтеграцією предметів загальноосвітнього та професійного циклів. Використання міжпредметних зв’язків дає можливість формування у студента цілісної уяви про проблему, дозволяє перейти від ізольованого розглядання різноманітних явищ та процесів до їх взаємопов’язаного комплексного вивчення.

Професія дипломата узагальнює досвід людської діяльності за тривалий історичний період, є квінтесенцією таких спеціальних наук як історія та міжнародні відносини, економіка і право, країнознавство та мовознавство тощо. Тому для більш ефективної підготовки майбутніх дипломатів необхідно розвивати інтегроване навчання з опорою на міждисциплінарні зв’язки.

Встановленню зв’язків між окремими предметами спеціальних дисциплін сприяє вирішення виробничих завдань. Реалізація ідеї «взаємопроникнення» дисциплін одна в одну націлює тих, кого навчають, на «наскрізне» застосування знань, умінь та навичок, яких вони набули під час вивчення інших предметів, сприяє формуванню наукового світогляду майбутніх фахівців, активізує їх мислення, покращує методологічну основу.

Особливої уваги потребує питання включення гуманітарних знань в освітні програми, розробки дидактики та високоефективних засобів діагностики, які б відповідали перехідному періоду суспільства, сприяли формуванню знань і громадянських навичок, які відповідають змістові сучасних процесів в Україні та світі.

Взаємодія різних наук та наукових дисциплін, тісний контакт різних систем знань та їх елементів забезпечує акумулювання нових ідей, відкриває перспективи формування принципово нового знання.

Посилання

Балануца О. О. Базові характеристики майбутнього дипломата. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. № 41. С. 176–180.

Балануца О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх дипломатів як інтелектуального ресурсу держави : моногр. Харків : Мачулин, 2021. 412 с.

Григор О. Гуманітарна освіта як чинник формування загально культури дипломата-політика. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 137. С. 311–315.

Долгош К. І. Формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої професійної діяльності : дис. … канд. пед наук : 13.00.04. Вінниця, 2009. 247 с.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : дис. … канд. пед.. наук : 13.00.04. Одеса, 2005. 263 с.

Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох. Дзеркало тижня. 2017. 16 грудня.

Кремень В. Г. Українська освіта в добу глобалізації. Директор школи, ліцею, гімназії. 2002. № 6. С. 4–12.

Кремень В. Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації. Педагогіка і психологія. 2008. № 2 (59). С. 5–14.

Кулінич М. А. Освітня підготовка сучасного дипломата : міжнародний вимір. Україна дипломатична. К., 2005. Вип. V. С. 33–40.

Мальський М., Мороз Ю. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи. Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. Львів, 2012. Вип. 30. С. 3–8.

Про основні напрямки зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. № 3360-ХІІ. Голос України. 1993. 24 липня.

Серьожнікова Р. К. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Донецьк, 2009. 384 с.

Третько В. В. Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх магістрів міжнародних відносин. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. Ніжин: видавець П. П. Лисенко, 2013. Вип. 6. C. 94–102.

Ціватий В. Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття : традиції, інновації, моделі. Науковий вісник Дипломатичної академії України. К., 2004. Вип. 10. Ч. І. С. 11–31.

Шинкаренко Т. І. Дипломатичний протокол та етикет. 2-ге вид., доп. К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. 296 с.

Якимчук Ю. В. Психологічні особливості інтенсифікації розвитку комунікативних здібностей майбутніх фахівців міжнародних відносин : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2008. 220 с.

Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Балануца, О. О. (2024). МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИПЛОМАТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 12-17. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-12-17