ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Оксана Володимирівна Філоненко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-4453-9887
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури

Анотація

У статті розкрито сучасні підходи до фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти України.

Фізичне виховання у сфері вищої освіти має на меті забезпечити виховання в осіб, що навчаються у закладах вищої освіти, потреби самостійно опановувати знання, вміння й навички управління фізичним розвитком людини засобами фізичного виховання та навчання застосовувати набуті цінності в життєдіяльності майбутніх фахівців. Фізичне виховання стратегічно спрямоване на збереження, зміцнення і формування здоров’я комплексом дієвих засобів фізичного виховання, що впливають на якість життєдіяльності.

Під час навчання у ЗВО фізичного виховання передбачається вирішення таких завдань: виховання у студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримка високої працездатності протягом усього періоду навчання; всебічна фізична підготовка студентів; професійно-прикладна фізична підготовка студентів з урахуванням особливостей їх майбутньої трудової діяльності; здобуття студентами необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; підготовка до роботи в якості громадських інструкторів, тренерів і суддів; вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів; виховання у студентів переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом.

Реалізація завдань професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту потребує формування особистості, яка здатна до ефективної професійної діяльності у складних умовах сучасних перетворень, яка володіє не тільки системою фахових знань, професійних умінь, навичок, загальних і спеціальних компетенцій, а й сформованістю професійно важливих характеристик.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначені можливості використання зарубіжного досвіду роботи щодо виховання фізичної культури студентів у закладах вищої освіти України.

Посилання

Державний стандарт вищої освіти. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https:// uk. wikipedia. org/ wiki.
Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради України. № 37-38. 2014. 19 вересня. С. 2716–2798.
Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Відомості Верховної Ради (ВВР). 1994. № 14. Статті 61; 80.
Карченкова М. В., Іщенко О. А. Шляхи підвищення професійної підготовленості випускників факультету підготовки вчителів фізичної культури. Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. Львів, 2003. Вип. 7. Т.1. 109 с.
Крук М. З. Шкільна фізична культура в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) : навч.-метод. посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2011. 215 с.
Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення. К.: Олімпійська література, 2010. 246. с.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах : наказ Міносвіти і науки України, 11.01.2006 р. № 4. Інформаційний збірник. 2006. № 10–12. С. 16–37.
Стасенко О. Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/229327875.pdf (дата звернення 10.06.2023р.)
Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.004.04. К., 2003. 469 с.
Томащук О. Г., Сенько В. І. Організація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти у сучасних умовах. URL: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/357-organizatsiya-fizichnogo-vikhovannya-studentiv-zakladiv-vishchoji-osviti-u-suchasnikh-umovakh (дата звернення 10.06.2023р.)
Турянська М. М. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): дис. … канд. пед. наук. Київ, 2018. 282 с.
Філоненко О. В. Фізичний розвиток учнів як педагогічна проблема. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2023. Вип. 209. С. 123–128.
Хрипко Л. В. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах України. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2017/1/10.1.pdf (дата звернення 10.06.2023р.)
Юшковська О. Г. Фізичне виховання студентської молоді. Проблеми та перспективи. URL: https://files.odmu.edu.ua/anthropology/2009/01/a091_34.pdf (дата звернення 10.06.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Філоненко, О. В. (2023). ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 229-234. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-229-234