СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ ІНДИВІДА

  • Світлана Олександрівна Шлянчак Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9893-5709
  • Анастасія Віталіївна Шлянчак Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0009-0005-4849-4550
  • Дмитро Геннадійович Тінін Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-8593-1706
Ключові слова: ґендер, ґендерна теорія, ґендерна психологія, історія психології, інтегративний підхід, ґендерна проблематика, ґендерна система

Анотація

В сучасному світі імплементація ґендерної рівності активно та динамічно прогресує у всіх аспектах суспільного життя. Проте досі існує ряд фундаментальних проблем у визначенні теоретико-методологічних засад ґендерної психології. Насамперед, відсутній єдиний підхід до розуміння змісту терміна «ґендер» та його співвідношення за анатомічною ознакою, що знаходить своє відображення як у вітчизняній, так й західній науці.

Дослідження історії виникнення та розвитку ґендерної теорії дозволяє прояснити багато питань, а також усвідомити проблеми та перспективи ґендерної психології у сучасній науці. Виникнення ґендерного напряму розглядається як закономірний етап у розвитку цієї проблематики в психології, підготовлений всією попередньою історією розвитку психологічної думки.

В статті розглянуто різноманітні проблеми, що виникають у ґендерній психології. Одним з центральних аспектів є вивчення відмінностей у психологічних процесах між чоловіками і жінками. Результати досліджень вказують на те, що існують деякі варіації у когнітивних здібностях, емоційних реакціях та соціальній поведінці між статями. Однак, дана стаття також звертає увагу на те, що ці відмінності не є абсолютними та є результатом впливу культурних, соціальних та індивідуальних факторів.

Додатково стаття розглядає проблеми, що пов'язані з формуванням ґендерних ролей та стереотипів у суспільстві. В даній роботі проаналізовано вплив соціальних норм, родинного середовища, освіти та мас-медіа на формування стереотипів ґендерних ролей, а також представлено способи подолання цих стереотипів та сприяння рівності між маскулінністю та фемінінністю.

В статті висвітлюються актуальні проблеми ґендерної психології та підкреслюється необхідність подальших досліджень для розвитку цієї галузі з метою збагачення нашого розуміння ґендеру та психологічних аспектів, що пов'язані з ним. Також, наголошується увага на необхідності визначення загального підходу для вивчення проблем статі/ ґендеру, пропонується використовувати поняття «гендерна система», а також дається можливе його визначення.

Посилання

Авраменко О. В., Лутченко Л. І., Шлянчак С. О. Формування компетентностей особистості в сучасній школі: метод. посібник. Кіровоград: КОД, 2010. 80 с. URL: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/911 (дата звернення 20.05.2023р.)
Заграй Л.Д. Теорії гендеру: Гендерні дослідження у психології: навчальний посібник. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К.Т., 2019. 264 с. URL: http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Zahrai-Theories_of_Gender_PNU.pdf (дата звернення 20.05.2023р.)
Івченко О.М., Місяць Ю.В. Визначення значення гендерного аспекту соціально-психологічного клімату у спортивній діяльності. ORT Publishing (Germany)/Х Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», м. Штутгарт, Німеччина, 25 (2019): 44-54. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/10400 (дата звернення 25.05.2023р.)
Калашнік Є., Тінін Д. Становлення геніїв серед представників обдарованої молоді: окремі аспекти виявлення, формування та якісної підготовки творчих особистостей в ході навчального процесу. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3 (118). С. 346–351. https://doi: 10.31733/2078-3566-2022-3-346-351
Камінська Н.В., Чернявський С.С., Перунова О. С. Засади розуміння гендеру та гендерної рівності: лекція. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 20 с. URL: https://dsns.gov.ua/upload/9/5/8/0/2020-5-20-112-lekciya-1.pdf (дата звернення 25.05.2023р.)
Кучеренко Д., Тінін Д.Г., Тимофєєв В. Гендерна рівність у секторі безпеки і оборони України: сучасні тенденції та перспективи. Матеріали конференцій МЦНД, (02.06.2023; Одеса, Україна), 66–68. URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/article/view/612 (дата звернення 25.05.2023р.).
Малкіна-Пих І.Г. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003. Медична Бібліотека. URL: http://medbib.in.ua/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo.html (дата звернення 24.05.2023р.)
Мельник Т.М., Кобелянська Л.С. 50/50 Сучасне гендерне мислення: Словник. Київ: К.І.С., 2005. 280 с. URL: https://genderindetail.org.ua/library/suspilstvo/5050-suchasne-genderne-mislennya-134459.html (дата звернення 25.05.2023р.)
Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Конвенція Ради Європи, ратифіковано Законом № 2319-IX від 20.06.2022. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11?find=1&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80#Text (дата звернення 23.05.2023р.)
Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / за наук. ред. П. П. Горностая; Нац. акад. пед. наук. України, Ін-т соц. та політ. психології. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 106 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/10497/1/GornPosib2013%20_2.pdf (дата звернення 22.05.2023р.)
Сандра Ліпшіц Бем. Маскулінність – фемінність: Про статеву диференціацію [Текст] / Sandra Lipsitz Bem. 1993. Незалежний культурологічний часопис. № 27, 2003. URL: https://www.ji.lviv.ua/n27texts/bem.htm (дата звернення 25.05.2023р.)
Тінін Д.Г. Поняття та сутність мобінгу, шляхи його подолання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2021. № 1 (110). С. 171-176. DOI: 10.31733/2078-3566-2021-1-171-176.
Тінін Д., Тимофєєв В. Психологічні аспекти гендерної політики в секторі безпеки України: співвідношення маскулінності та фемінізму. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 1 (116). С. 393-398. DOI: 10.31733/2078-3566-2022-1-393-398.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Шлянчак, С. О., Шлянчак, А. В., & Тінін, Д. Г. (2023). СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ ІНДИВІДА . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 192-199. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-192-199