ТВОРЧІ ПРОЄКТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ» ТА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ З ПРАКТИКУМОМ»

  • Юлія Анатоліївна Срібна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-3846-3871
  • Оксана Володимирівна Кудря Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0001-9768-0011
Ключові слова: навчальний проєкт, проєктні технології, освітні компоненти, навчальний процес, здобувач освіти, майбутній вчитель трудового навчання та технологій, дизайнерська компетенція

Анотація

У статті визначається актуальність питання підготовки студентів – майбутніх учителів трудового навчання та технологій до майбутньої професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що професійне становлення та розвиток вчителя трудового навчання і технологій відбувається на основі формування низки компетенцій, серед яких можна виділити дизайнерську.

Приділена увага особливостям використання у навчальному процесі за освітніми компонентами «Основи дизайну» та «Декоративно-прикладна творчість з практикумом» проєктної технології, що є одним із ефективних підходів до навчання здобувачів освіти та формування у них необхідних компетентностей. Розглянуто переваги даної освітньої технології, можливості її використання у процесі навчання здобувачів освіти основам дизайну та декоративно-прикладній творчості. Наголошено на одному з основних принципів проєктної технології, що полягає у можливості здобувачами освіти самостійно визначати тематику творчих проєктів, їх зміст і методику виконання. Під час роботи над творчим проєктом студентська молодь долучається до всіх етапів творчого процесу, вивчає історію та техніки декоративно-прикладної творчості, досліджує та аналізує конструкційні матеріали, експериментує з формами та кольорами, розробляє ескізи та плани виконання.

Доводиться, що робота над творчими проєктами є ефективним засобом формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій дизайнерської компетенції. Розглядаються на прикладах варіанти зреалізованих здобувачами освіти факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка творчих проєктів. Зауважується, що робота над творчими проєктами сприяє розвиткові у здобувачів освіти інтересу та підвищення мотивації до використання основ дизайну та декоративно-прикладної творчості у майбутній професійній діяльності зі шкільною молоддю.

Посилання

Коберник О.М. Проективна технологія: можливості застосування в освіті. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг, 2012. Вип. 36. С. 15–18
Кравченко І.М. Проєктна технологія у підготовці майбутнього викладача. Вища школа, 2020. №4, С.61–66.
Кулик Є.В. Дизайнерська компетенція – складова базової компетентності майбутніх вчителів технологій. Дизайн-освіта майбутніх фахівців: теорія і практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф., (21–22 берез. 2017 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. С. 183-192.
Кулінка Ю.С. Міжпредметні дизайн-орієнтовані завдання з комп’ютерної графіки як ефективний спосіб формування дизайнерської компетентності майбутніх учителів технологій. Вісник Черкаського університету (серія : педагогічні науки). Вип. 7. Черкаси : Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2016. С.61–66.
Курач М.С. Метод проектів як основа сучасних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. Тернопіль, 2010. № 3. С. 60-65.
Марущак О. В., Дрончак Н. А., Шевчук Н. О. Педагогічні умови формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій дизайнерської компетентності. Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вінниця, 2019. Вип. ІІІ. C. 68-73.
Оршанський Л. В. Метод проєктів у системі підготовки сучасного вчителя трудового навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2010. № 3, С.124–133.
Рукасова С., Полякова С. Вивчення основ дизайну як передумова отримання дизайн-освіти майбутніми вчителями технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 8(1), С. 147-152.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66399. Твір ужиткового мистецтва «Декоративне панно «Свято Берегині» / Л. О. Гриценко, І. М. Масась (Україна). - № 66399; опубл. 05.07.2016. URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/11580 (дата звернення 20.04.2023р.)
У Полтавському педагогічному презентували Всеукраїнський проєкт «Наукою вишиваємо Україну». URI: http://pnpu.edu.ua/news/u-poltavskomu-pedagogichnomu-prezentuvali-vseukra%D1%97nskij-pro%D1%94kt-naukoyu-vishiva%D1%94mo-ukra%D1%97nu.html (дата звернення 20.04.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Срібна, Ю. А., & Кудря, О. В. (2023). ТВОРЧІ ПРОЄКТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ» ТА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ З ПРАКТИКУМОМ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 177-181. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-177-181