СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: фахова компетентність, інформаційні технології, професійна підготовка, ІТ-фахівець

Анотація

В умовах розвитку цифровізації суспільства зростає складність професійних завдань, у зв’язку з чим необхідно вже заздалегідь розуміти, які компетентності має мати фахівець, щоб бути затребуваним у «новому» світі. Тому важливим є вивчення змісту та структури фахової компетентності ІТ-фахівців. У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «фахова компетентність» та «професійна компетентність», з’ясовано, що професійна компетентність є більш широким поняттям, ніж фахова компетентність. Також фахова компетентність вказує на те, що повинен вміти виконувати фахівець у своїй професії, а професійна компетентність, окрім фахових умінь, передбачає активну діяльність фахівця як частини суспільства. Під фаховою компетентністю майбутнього фахівця з інформаційних технологій розуміємо інтегративну характеристику особистості, що характеризує її здатність успішно застосовувати знання, вміння, навички та особисті якості в стандартних та змінюваних ситуаціях галузі інформаційних технологій при здійсненні професійної діяльності. Узагальнено наукові доробки щодо структурних компонентів фахової компетентності, якими повинні володіти майбутні ІТ-фахівці під час професійної підготовки у закладі вищої освіти, з’ясовано, що її розглядають через прояв компетентностей, які є її складовими, та як компонентну структуру. Розкрито зміст структурних компонентів фахової компетентності майбутнього фахівця з інформаційних технологій: мотиваційно-ціннісного (мотиваційно-ціннісна орієнтація до реалізації в IT-галузі, ціннісне ставлення до майбутньої професії), когнітивний (сукупність знань, які утворюють теоретичну основу подальшої професійної діяльності), діяльнісний (аналітичні, проектувальні, технологічні, комунікативні уміння, якими мають оволодіти студенти), особистісно-рефлексивний (наявність особистісних якостей у майбутніх фахівців, здатності об’єктивно оцінювати власну діяльність та її результати). Особлива увага приділяється особистісним якостям, найбільш значимих у контексті професійної діяльності.

Посилання

Вагіс А. Формування фахової компетентності студента як синергетичний процес. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Vol. 5. № 2. 2017. Р. 5–8.
Волошко Л.Б. Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу. Наука і сучасність : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2005. Т. 48. С. 22−32.
Єльникова Г.В. Компетентнісний підхід до моделювання професійної діяльності керівника ВНЗ. Теорія і методика управління освітою. 2010. №4. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf (дата звернення: 01.06.2023).
Зіньковський Ю., Мірських Г. Компетентісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах. Вища освіта України. 2008. № 31. С. 14–21.
Кузьменко О.С. Формування професійної компетентності студентів вищих навчальних закладів з позиції акмеологічного підходу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Педагогічна. 2013. Вип. 19. С. 93–96.
Національний освітній глосарій: вища освіта / Захарченко В.М. та ін.; за ред. В. Г. Кременя. 2-е вид., перероб. і доп. К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 100 с.
Чаговець А. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект. Обрії. 2015. Вип. 1. С. 99–102.
Щербатюк Л.Б., Щербатюк С.М. Професійна компетентність майбутніх інженерів-механіків – складна динамічна система. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. 2009. Вип. 165. С. 45–49.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Сікора, Я. Б. (2023). СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 160-165. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-160-165