МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДИЗАЙНУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Ключові слова: мультидисциплінарний підхід, міждисциплінарність, професійна підготовка вчителя трудового навчання та технології, дизайн, дисципліни дизайну

Анотація

У статті розглянута проблема використання мультидисциплінарного підходу до вивчення дисциплін дизайнерського спрямування в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології. Акцентована увага на важливості цінностей, які закладені у знаннях, що передаються під час навчального процесу. Саме ціннісні орієнтири у поєднанні з основами знань стають надійною основою життєвих та професійних компетентностей майбутнього вчителя трудового навчання та технології, орієнтирами для їхньої самореалізації, самовдосконалення, навчання протягом життя. Підкреслена думка про важливість для сучасного фахівця розуміння процесу творення чогось нового, що сприяє пізнанню нового, самовдосконаленню в процесі творення. Таку можливість у системі підготовки вчителя трудового навчання та технології надають дисципліни дизайну. Для аналізу змісту дисциплін дизайну використаний мультидисциплінарний підхід, сутність якого полягає у використанні знань з різних предметних галузей для створення узагальненої картини предемета дослідження. Проаналізоване поняття дизайну, його зміст в сучасних умовах процесу пізнання та у зв’язку з різними галузями науки, техніки, мистецтва, з акцентом на його мультидисциплінарність. Здійснена спроба визначення змістового наповнення дисциплін дизайнерського спрямування з опорою на поєднанні відомостей з різних сфер людського мислення, чуттєвості та засобів формотворення для об’єкта дизайну. Такими джерелами знань стали відомості з культурології, психології, психофізіології, семіотики, семантики, естетики, технології, матеріалознавства, тектоніки, кольорознавства. Визначені стратегічні особливості процесу викладання дисциплін дизайнерського спрямування на основі аспектів аналізу об’єкта дизайну: змістовний, структурний, динамічний. Сформульовані методи та стратегії побудови занять в контексті реалізації мультидисциплінарного підходу за такими кроками в роботі над дизайн об’єктом: прийняття; розуміння; спостереження; визначення точки зору; генерування ідей; прототипування; тестування; самоосмислення (рефлексія).

Посилання

Антонович Є.А. Дослідження синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайн-освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2011. № 2. С. 205-213.
Броннікова Л. В. Інформаційне суспільство: прогнози соціальних трансформацій і реальності. Вісник НАУ. Серія : Філософія. Культурологія. 2023. № 1(37). С. 25-28.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с. С. 294.
Гладун О. Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу мистецтв. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. № 4. С. 3-13.
Даниленко В. . Дизайн: [підруч.]. Харків : ХДАДМ, 2003. 320 с.
Norman D. The Design of Everyday Things. New York : Basic Books. 2013. 268 p.
Пигулевський В.О. Дизайн: три виміри. Харків: Вид-во «Гуманітарний центр», 2021. 316с.
Сисоєва С. Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології. Освітологія. 2017. № 6. С. 26-30.
Чернецький І., Сліпухіна І., Поліхун Н. Мультидисциплінарний підхід у формуванні stem орієнтованих навчальних завдань. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 12(1). С. 158-168.
Хмельовський О.М. Філософія дизайну: семіологічна концепція простору-часу. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. № 6. С. 179-194.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Лихолат, О. В. (2023). МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДИЗАЙНУ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 137-141. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-137-141