НЕТИПОВІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПОХІДНОЇ, ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Інна Геннадіївна Ключник Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6874-7811
  • Наталія Михайлівна Войналович Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0523-7889
  • Вікторія Вікторівна Нічишина Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3771-1589
  • Василь Васильович Ключник Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0009-0002-8070-9986
Ключові слова: похідна, диференціювання, математика, творчі завдання, функції

Анотація

До сучасних випускників висуваються високі вимоги щодо змісту знань, умінь і навичок, що визначає конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці.

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку нашого суспільства гостро виникає потреба в ініціативній та активній особистості, здатній безперервно поповнювати запаси професійних знань і умінь, грамотно ставити цілі своєї професійної діяльності та досягати їх, творчо підходячи до справи. Спрямованість освіти на особистісний розвиток потребує переусвідомлення всіх чинників, у тому числі змісту, методів, форм і засобів навчання, від яких залежить якість освітнього процесу. Особистість починає формуватися зі шкільних років. Цьому, зокрема, сприяє система навчання школярів, що розвивається. Роль математики в розвитку особистості є виняткова. Адже вона розвиває не лише логічне, критичне мислення, а й вчить творчо підходити до розв’язування поставленої задачі.

З використанням похідної описують багато законів природи. У курсі математики за допомогою диференціального числення досліджуються властивості функцій і будуються їх графіки, розв’язуються задачі на знаходження найбільшого і найменшого значення функції. Похідна є фундаментальним поняттям математичного аналізу, диференціальних рівнянь за допомогою якого визначаються процеси та явища в природничих, соціальних та економічних науках. Похідна характеризує швидкість зміни функції по відношенню до змін незалежної змінної. В геометричної точки зору, похідна характеризує кривизну графіка, в механіці - швидкість нерівномірного руху, в біології - швидкість розмноження колонії мікроорганізмів, в економіці - вихід продукції на одиницю витрат, в хімії - швидкість.Зазвичай учні вивчають лише типові приклади (з використанням правила суми, добутку, частки) і не вміють знаходити похідні функцій, які відрізняються від них. Саме вирішення творчих завдань допоможе у формуванні творчої особистості учня. У статті подано задачі на знаходження похідної, які виходять за межі шкільного курсу математики. Розв'язування таких завдань сприяє інтелектуальному розвитку, розвитку логічного та критичного мислення, а також є гарним матеріалом для відпрацювання навичок.

Посилання

Шунда М.Н., Томусяк А.А. Практикум з математичного аналізу: Вступ до аналізу. Диференціальне числення: Навч. посібник. К. Вища школа, 1993.
Ключник І.Г., Ізюмченко Л.В., Гаєвський М.В. Формування творчої ососбистості учня на уроках математики. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кропивницький. 2021. Вип. 198. С. 121–125.
Ключник І.Г. Аналітичні методи розв’язування показникових нерівностей з параметром. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький. 2017. Вип. 12., Ч. 3. С. 31-36.
Гаєвський М.В., Ізюмченко Л.В., Ключник І.Г Деякі методи доведення олімпіадних нерівностей. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький. 2020. Вип 191. С.58 – 61.
Ключник І.Г. Особливості викладання ірраціональних рівнянь та нерівностей в профільних класах. Педагогічний вісник. 2020. №1-2 (53-54). С. 28–34.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Ключник, І. Г., Войналович, Н. М., Нічишина, В. В., & Ключник, В. В. (2023). НЕТИПОВІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПОХІДНОЇ, ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 116-121. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-116-121