ВИКОРИСТАННЯ LCMS MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

  • Олександр Вадимович Галицький Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-7694-3019
  • Павло Васильович Микитенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця https://orcid.org/0000-0003-1188-4334
  • Петро Михайлович Малежик Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0001-6816-988X
  • Іван Вікторович Майданюк Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0003-4564-171X
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, LCMS Moodle, ЗВО, хмарні сервіси, веборієнтовані системи

Анотація

У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти застосування веборієнтованої системи управління навчальним контентом LCMS Moodle у процесі інформатичної підготовки студентів закладів вищої освіти під час дистанційного та змішаного навчання. Виокремлено особливості системи, а саме: відкритість системи та її вільне використання; гнучкість у налаштуванні системи (адаптація системи до бажаної освітньої моделі); велика спільнота користувачів (обмін досвідом розробки різноманітних додатків та розширень); різноманітні навчальні матеріали (тексти, зображення, відео, аудіо, презентації тощо); функціональність системи (зручність і безпека при експлуатації); зручна система оцінювання тощо.

Проаналізовані особливості системи управління навчальним контентом LCMS Moodle, дали підстави для встановлення переваг її використання з метою подання навчального матеріалу під час дистанційного та змішаного форматів навчання.

Описано етапи та особливості створення дистанційного курсу з дисципліни «Алгоритми та структури даних». Запропоновано етапи створення дистанційного курсу, а саме: замовлення дистанційного курсу та подальше погодження системним адміністратором; наповнення дистанційного курсу навчальними матеріалами: конспектами або презентаціями лекцій, завданнями для лабораторних (практичних) робіт; створення тестів та тестових завдань до лекційного матеріалу (теоретичного матеріалу до лабораторних робіт) тощо.

Представлено загальні підходи до застосування системи управління навчальним контентом Moodle, зокрема, способи подання методичних і навчальних матеріалів, методи оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Проілюстровано компоненти дистанційного курсу з дисципліни «Алгоритми та структури даних» та надано методичні вказівки щодо наповнення окремих компонентів дистанційного курсу. Надано роз’яснення щодо наповнення дистанційного курсу тестами та тестовими завданнями. Також було акцентовано увагу на журналі оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та уточнено аспекти щодо оцінювання всіх необхідних компонентів (завдань, практичних робіт) тощо. За результатами дослідження можна стверджувати, що використання системи управління навчальним контентом LCMS Moodle під час дистанційного та змішаного навчання може повною мірою забезпечити засвоєння теоретичних та практичних аспектів інформатичних дисциплін.

Посилання

Биков В.Ю., Вернигора С.М., Гуржій А.М., Новохатько Л.М., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. 6 (74). С. 1-19.
Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. 72 c.
Галицький О.В. Управління електронними освітніми ресурсами з використанням веб-орієнтованих комп'ютерних систем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Галицький Олександр Вадимович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 24 с.
Галицький О.В., Микитенко П.В., Малюх Є.В. Організація дистанційного та змішаного навчання в закладах вищої освіти засобами хмарних сервісів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 208. C. 106-111.
Галицький О., Микитенко П., Кучеренко І. Використання Google календаря для організації навчальних занять. Collection of scientific papers «SCIENTIA», May 12, 2023; Kraków, Poland, 130-133.
Ткачук М.В., Сокол В.Є., Білова М.О., Космачов О.С. Класифікація, типова функціональність та особливості застосування систем електронного навчання та тренінгу персоналу в ІТ-компаніях. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 4. C. 87–95. doi: 10.20998/2522-9052.2018.4.15
Коваль Т.І. Особливості проектування інформаційно-освітнього полікультурного середовища педагогічного університету. Міжнар. наук.-практ.конф. «Україна і світ: діалог мов та культур». Одеса: Вид. центр КНЛУ, 2013.
Литвинова С.Г. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 4. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2013. Ч. 1. С. 63-67.
Литвинова С.Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 354 c.
Микитенко П.В., Галицький О.В. Використання сучасних хмарних технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. Київ : «Видавництво «Гілея», 2021. Вип. 33 (5). С. 7-17.
Спірін О.М., Вакалюк Т.А. Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. №4 (60). С. 275-287
Франчук В.М., Галицький О.В. Використання хмарних сервісів у навчальному процесі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2016. № 18 (25). C. 39-42.
Франчук В.М., Галицький О.В., Микитенко П.В. Хмарні технології як засіб підтримки онлайн-заходів. Новітні комп’ютерні технології. Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет». 2015. Том XIII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». С. 158-167.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Галицький, О. В., Микитенко, П. В., Малежик, П. М., & Майданюк, І. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ LCMS MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 89-95. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-89-95