НАВЧАННЯ САПР НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ЗНАНЬ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДСТУ

  • Олена Михайлівна Трифонова Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
  • Микола Ілліч Садовий Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
Ключові слова: Система автоматизованого проєктування, Державний стандарт України, стандарти, інформаційне забезпечення, модель, освітній процес

Анотація

У статті досліджено методику навчання систем автоматизованого проектування на основі інноваційних методів аналізу та узагальнення знань нормативних документів Держстандарту України з широким використанням системи CAD/CAM/CAE. Це дозволяє застосовувати однаковий підхід до формування складових різних проектів в ієрархії умов виробництва. Метою статті є визначення методики формування знань студентів у галузі сучасної автоматизованої системи проектування, окреслення її функцій та завдань для успішного проектування виробничих процесів, вирішення наукових і навчальних завдань. Функціонування системи автоматичного проектування в Україні забезпечується нормативно-правовими документами, які в концентрованому вигляді викладені в Державних стандартах України. Сформовано методичне забезпечення формування предметних компетентностей студентів у системі автоматизованого проектування, яке забезпечується низкою вимог і принципів автоматизації проектування з використанням системи автоматизованого проектування, математичною моделлю автоматизації проектування технічних систем та Держстандартом України. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення системи автоматичного проектування. У створеній методиці навчання системи автоматизованого проектування використовуються наскрізні поняття проектування (технічне завдання), неавтоматизоване проектування (ручне), автоматизоване проектування (взаємодія машина–людина), автоматичне проектування (без участі людини). Для реалізації автоматизації технічного проектування широко використовуються поняття оптимізації (пошук найбільш ефективних за певними критеріями), аналізу (окреслення показників явищ, процесів), синтезу. Технічне, програмне, лінгвістичне, інформаційне, математичне, методичне та організаційне забезпечення також входять до наскрізних понять системи автоматизованого проектування. Для різних галузей виробництва і наукових досліджень існують різні підходи до створення моделей та їх реалізації. Тому їх доцільно розглянути у вигляді класифікації.

Отже, у статті розглядається важлива проблема формування у студентів поняття системи автоматизованого проектування на основі вивчення змісту Державного стандарту України.

Посилання

Гервас О.Г. САПР об’єктів середовища: навч.-метод. посібн. Умань: Візаві, 2018. 160 с.
Гонсьор О.Й. Впровадження CALS-технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу. Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». 2013. № 753. С. 135–139.
ДСТУ 7624:2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення. К: Мінекономрозвитку України, 2015. 35 с.
Інформаційний опис структури САПР. URL: http://ni.biz.ua/4/4_9/4_95880_informatsionnoe-opisanie-strukturi-sapr.html (дата звернення 20.05.2023 р.)
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «САПР ПТМ» / Укл. О.В. Бережна. Краматорськ: ДДМА, 2019. 28 с.
Морзе Н.В., Піх О.З. Інформаційні системи: навч. посібн. / за наук. ред. Н.В. Морзе. Івано-Франківськ:, «ЛілеяНВ», 2015. 384 с.
Основи САПР в автомобілебудуванні : навч. посіб. / О.М. Артюх, О.В. Дударенко, В.В. Кузьмін та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 168 с.
Принципи побудови і функціонування САПР. URL: https://www.slideshare.net/IrinaSemenova2/ss-48059715 (дата звернення 20.05.2023 р.)
Садовий М.І., Трифонова О.М. Аналітичний підхід до формування нормативної бази освітньої підготовки студентів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2023. Вип. 208. С. 56–63.
Садовий М.І., Трифонова О.М. Методика вивчення нормативних та методологічних джерел з формування концепції становлення фахівця. Вісник Глухівського нац. пед. ун-ту імені Олександра Довженка. Педагогічні науки / Pedagogical sciences. Глухів, 2023. Вип. 51. С. 226–232.
Системи автоматизованого проектування рухомого складу: практикум / І.Е. Мартинов, В.С. Меркулов, В.О. Шовкун та ін. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 91 с.
Системи автоматизованого проєктування: конспект лекцій: навч. посібн. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; автори: К.С. Барандич, О.О. Подолян, М.М. Гладський. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 97 с.
Трифонова О.М., Садовий М.І. Методика використання автоматизованих систем у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук. ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Глухів, 28–29 жовтня 2020 р. Глухів: Глух. нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка, 2020. С. 130–131.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Трифонова, О. М., & Садовий, М. І. (2023). НАВЧАННЯ САПР НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ЗНАНЬ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДСТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 66-73. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-66-73