РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУ: КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

  • Наталя Олексіївна Пасічник Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0923-9486
  • Ренат Ярославович Ріжняк Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1977-9048
  • Юрій Вікторович Яременко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8465-7389
Ключові слова: інтеграція, математика, економіка, задача, задачна тема, методичні умови

Анотація

Стаття присвячена висвітленню методики реалізації інтегративного підходу через формування у майбутніх вчителів математики та економіки здатностей організовувати розв’язування та дослідження задач інтегративного змісту з математики та економіки. Одним із завдань математико-економічної підготовки майбутніх вчителів математики та економіки є формування у них готовності до застосування здобутих знань, що забезпечується прикладною спрямованістю навчання і реалізується через розв’язуванню задач прикладного характеру. В ході експериментального дослідження використовувалися як теоретичні методи – аналіз психолого-педагогічної та фахової літератури з проблеми дослідження, так і емпіричні – педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, бесіди з вчителями математики та економіки.

В результаті аналізу розв’язування задачної серії та доповнення «множини задач» новими напрямками аналізу компонентів змісту матеріалу авторами були сформульовані такі методичні умови: а) формування інтегрованого образу задачної теми відбувається у результаті вибору необхідної та виправданої цілями навчального процесу «множини задач»; б) вибір конкретної задачі або «множини задач» даної задачної теми проводиться з врахуванням загальної мети організації підготовки фахівців у конкретно вибраному її епізоді; в) при формуванні інтегрованого образу задачної теми шляхом породження необхідної «множини задач» доцільно організувати процес мисленого об’єднання компонентів інтегрованого образу задачної теми за їх істотними ознаками; а тому при проведенні описаної навчальної роботи продуктивним для використання є метод узагальнення; г) у процесі безпосереднього формування інтегрованого образу задачної теми відбувається систематизація – об’єднання класів компонентів інтегрованого образу в єдину цілісність з подальшим синтезом нових знань.

При дотриманні сформульованих методичних умов організація роботи над породженою задачною темою «множиною задач» буде набувати методичної доцільності у контексті формування у майбутніх вчителів математики та економіки здатностей інтегративної діяльності при продуктивному оперуванні задачним матеріалом.

Посилання

Rizhniak R., Pasichnyk N., Zavitrenko D., Akbash K., Zavitrenko A. The Implementation of an integrative Approach to Learning with use of integrated Images. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/373
Rizhniak R., Pasichnyk N., Krasnoshchok I., Botuzova Yu., Akbash K. Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education. Universal Journal of Educational Research. 2020. 8(5): 2079–2089. DOI: 10.13189/ujer.2020.080546
Вознюк О.В., Дубасенюк О.В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: [монографія]. Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 684 с.
Зимульдінова А. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань: навч. пос. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. I. Франка, 2011. 86 с.
Клочко А.О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу. Science and Education a New Dimension. 2013. Vol. 1. С. 85–87. [Електронний ресурс] URL: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/klochko_a._integrated_approach _as_a_modern_form_of_learning_process.pdf (дата звернення 14.05.2023р)
Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я. Формування в учнів складних умінь використовувати моделювання у процесі розв’язування математичних задач інтегративного змісту. Математика в школі. 2009. 5. С. 13–17.
Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я. Розв’язування математичних задач інтегративного змісту засобами комп’ютерного моделювання. Математика в школі. 2009. 10. С. 34–39.
Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розв’язування математичних задач з реалізацією поліпредметних (економіка, інформатика, математика) інтегративних компонентів. Фізико-математична освіта. 2020. 2 (24). 113–122. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-024-2-016.
Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розв’язування шкільних задач інтегративного змісту: математика та економіка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. Випуск 208. С. 43–50. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-43-50
Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розв’язування шкільних задач з економіки та математики: інтегративний підхід. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 207. C.37–43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-37-43.
Просіна О.В. Інтеграція в НУШ. Інтегрований підхід в освітньому процесі. Тематичний випуск журналу «Методист». 2018. 2 (74). С. 68–71.
Філь Г., Жигайло М. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 11. С. 310–316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_46
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Пасічник, Н. О., Ріжняк, Р. Я., & Яременко, Ю. В. (2023). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУ: КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 48-54. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-48-54