ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

  • Юлія Петрівна Ненько Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0001-7868-0155
Ключові слова: communication, interpersonal communication, communicative competence, professional activity, specialist

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей міжособистісної комунікації у професійному середовищі сучасного фахівця в умовах сьогодення. З’ясовано, що міжособистісна комунікація зазвичай відбувається у режимі усного говоріння, однак певні форми письмової комунікації також мають міжособистісний характер. Наголошено, що міжособистісна комунікація відбувається між людьми в природному соціальному та професійному середовищі, яке може бути як причиною спілкування, так і наслідком. На основі аналізу сучасних наукових розвідок автори статті наводять сучасні трактування міжособистісної комунікації вітчизняними та закордонними дослідниками, зокрема міжособистісну комунікацію узагальнено потрактовано як процес взаємодії, що здійснюється як за допомогою прямих, так і непрямих засобів комунікації та передбачає взаємний обмін інформацією, ідеями, повідомленнями, почуттями та уявленнями думками та почуттями між людьми як вербально, так і невербально за допомогою попередньо узгоджених символів із метою здійснення цілеспрямованого впливу один на одного. Представлено характеристики міжособистісної комунікації та комунікаційні бар’єри. Увага звертається на той факт, що у процесі міжособистісної комунікації відбувається взаємосприйняття, взаєморозуміння, взаємооцінка, співчуття, формування симпатій і антипатій, характеру взаємовідносин, переконань, поглядів, психологічний вплив, вирішення суперечностей, здійснення і регулювання спільної діяльності. Водночас опрацювання сучасних досліджень вчених дає підставити стверджувати про недостатність впровадження ефективних методик цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців до міжособистісної комунікації. Отже, простежується необхідність у здійсненні цілеспрямованої роботи зі здобувачами щодо формування їхніх комунікативних умінь, вдосконалення розроблених методик професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців із вмілим застосуванням новітніх засобів навчання, ефективних методів, інформаційно-комунікаційних технологій навчання на заняттях як професійно орієнтованих, так і гуманітарних дисциплін.

Посилання

Дегтярьова Г.С., Руденко Л.А. Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : навчально-методичний посібник. К. : Педагогічна думка, 2010. 192 с.
Кошонько Г.А. Особливості міжособистісної комунікації в сім’ї. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2012. № 65. С. 195–199.
Лук’яніхін В.О. Менеджмент персоналу: навчальний посібник. Суми, 2004.
Ненько Ю.П. Педагогічні умови забезпечення ефективності професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту. Науковий журнал «Освітній простір України». Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. № 11. С. 81–87.
Пушкар Т.М. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2016. 262 с.
Радул С.Г. Міжособистісна комунікація як детермінанта професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 9-10 (28-29). С.45–48.
Сарапулова Є.Г. Проблема міжособистісних комунікацій у навчанні студентів з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2015. №12 (14).
Швець Д.В., Барко В.І., Бойко-Бузиль Ю.Ю. Психологічні особливості міжособистісної комунікації дільничних офіцерів національної поліції України. Психологічний журнал. 2021. №7. С. 7–15.
Asemah E.S. Principles and practice of mass communication 4th ed. Jos: Great Future Press. 2022
Asemah E.S., Ekhareafo D.O. Perspectives on corporate communication. Jos: University Press. 2022.
Yaroson E.D., Asemah E.S. Theories and models of mass communication. Jos: Great Future Press. 2008
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Ненько, Ю. П. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 38-42. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-38-42