ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ТА ЕСТОНІЇ

  • Надія Вікторівна Вакуленко Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-1563-9873
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна діяльність в освіті, фінська система освіти, естонська система освіти, ІКТ в освіті

Анотація

У статті зроблено узагальнення досліджень сутності категорії «інновації» в освітній галузі. Представлено авторське бачення систематизації категорій освітньої інноваційної діяльності в Україні.

Автор шукає приклад для України, вивчаючи особливості успішних фінської та естонської систем освіти. З дослідженого матеріалу автором визначено, що інформаційно-комунікаційні технології в фінських і естонських школах стали невід’ємною складовою всіх предметів від початкової школи до старшої та інтегровані в усі предмети.

 Автор досліджує на прикладі цих моделей освіти особливості діяльності вчителя та як використовуються ІТ при підготовці педагогічних кадрів і в процесі їх роботи в середній школі: технології змінюють роль вчителів із людей, які передають-ретранслюють набуті знання, до творців-наставників, які допомагають ці знання створювати та використовувати на практиці в умовах швидкозмінюючогося цифрового світу.

Посилання

Барбер Майкл, Муршед Мона. Як найефективніші у світі шкільні системи виходять на перше місце. McKinsey & Company, 2007. С.50 URL: http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf. (дата звернення 21.11.2022).
Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення 05.01 2023).
Деякі питання здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти : Проєкт наказу міністерства освіти і науки України, 21.01.2022. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-deyaki-pitannya-zdijsnennya-innovacijnoyi-diyalnosti-u-sferi-osviti (дата звернення 05.01 2023).
Дичківська I.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. Київ : Академвидав, 2015. 304 с.
Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред.: Дубасенюк О.А. Житомир, 2014. С. 12-28.
Люсі Крехан. Розумні землі. Секрети успіху освітніх наддержав. Вища школа економіки, 2016. 368 с. URL: http://flibusta.site/b/633754/read (дата звернення 21.11.2022).
Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. URL: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf. (дата звернення 21.11.2022).
Нова українська школа. Концептуальні засади. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України, 2021, URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 10.11.2022).
Новіков В.M. Якість освіти. PISA-2018: оцінка і потенціал підвищення соціально-демографічних процесів. Socio-demographic processes. 2020. №2 (40) С. 50-70. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020.02.050.
Петренко С. Формування ІКТ-компетентностей у фінській освіті як система: ступеневий аналіз. Інноватика у вихованні, 2019. № 9. С. 209-218
Про освіту : Закон України від 29.09. 2017р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. 29 верес. (№ 38-39). C. 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 05.01 2023).
Чумак О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації : автореф. дис. …канд. філос. наук : 09.00.03. Запоріжжя, 2015. 20 с.
Чумак О.В. Парадигма освіти ХХІ століття: інноваційні аспекти. Особистість в єдиному освітньому просторі : збірник наукових тез ІІІ Міжнародного форуму, м. Запоріжжя, 26-29 квітня 2012 р. Запоріжжя, 2012. С.104–108. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf (дата звернення 18.11.2022).
Як вивести пострадянську країну в лідери за рівнем освіти: рецепт Естонії. URL:https://osvitoria.media/experience/yak-vyvesty-postradyansku-krayinu-u-lidery-za-rivnem-osvity-retsept-estoniyi/ (дата звернення 10.11.2022)
Шлейхер Андреас. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття. Львів, 2018. 296 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Вакуленко, Н. В. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ТА ЕСТОНІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 272-278. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-272-278