ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Василь Васильович Чубар Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5342-3547
Ключові слова: соціально-економічні вимоги, учні, навчання, технологій, проблема, гіпотеза, раціоналізація, винахід, проект, суб’єктивний винахід, уявний експеримент

Анотація

Стаття присвячена проблемі удосконалення формування готовності учнів до майбутньої раціоналізаторської та винахідницької діяльності в процесі навчання технологій. У дослідженні запропоновано методику відбору змісту навчання школярів технологій, яка ґрунтується на використанні навчальних завдань, що вимагають реалізації елементів раціоналізаторської та винахідницької діяльності з різною складністю пошукової роботи й оперування, матеріалом пов'язаним із використанням знань різних навчальних предметів та пошуком інформації в Інтернеті; методичні підходи, під впливом яких активізуватиметься виникнення і формування здатності до інтелектуальної діяльності, необхідної учням для раціоналізаторської та винахідницької діяльності, яка закріплюватиметься і стабільно розвиватиметься у процесі реалізації навчальних проектів, тобто забезпечуватиме їхню здатність до швидкого й легкого засвоєння нових знань та застосування їх у стандартних та нестандартних ситуаціях для вирішення проблем; шляхи оптимального використання індивідуальної та групової пізнавальної діяльності для послідовного формування гіпотез щодо розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією навчальних проектів.

Посилання

Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. Москва: Прогрес, 1990. 192 с.
Державний стандарт базової і повної загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1392-2011-p. (дата звернення 07.12.2022р.)
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934 (дата звернення 07.12.2022р.)
Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text (дата звернення 07.12.2022р.)
Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. Москва: Машиностроение, 1983. 134 с.
Мороз П. Добробут України – у розвитку та активізації винахідництва. Економіка України. 2010. №10. С. 63–73.
Павлов В.А. Условия актуализации творческого потенциала при решении задач – головоломок. Ананьевские чтения, 2005: Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2005 С. 47–48.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. URL https://zakon.rada.gov.ua › 3687-12
Терщук А., Дятленко С., Методика організації проєктної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. модулі. Київ: Літера ЛТД, 2010. 128 с.
Трудовая подготовка учащихся в межшкольных комбинатах / за ред. В. А. Моляко. Киев: Радянська Школа, 1988. 168 с.
Туров М. Основи винахідництва та методи пошуку розв’язку творчих технічних задач. Методичний посібник / Головний редактор, керівник авторського колективу, к. пед. н. В. І. Сафіулін. Науковий редактор – доктор пед. н. В. Ф. Паламарчук. Київ: Освіта України, 2008. 312 с.
Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. Метод. пособие. Москва: Высш. школа, 1972. 216 с
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Чубар, В. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 259-264. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-259-264