ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОВЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Оксана Володимирівна Кудря Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-4602-9883
Ключові слова: вчитель технологій, нова українська школа, інноваційна педагогічна діяльність, педагогічне проектування, педагогічний проект

Анотація

У статті актуалізується питання професійної підготовки майбутніх учителів технологій до роботи в умовах Нової української школи, їх готовності до інноваційної педагогічної діяльності.
Акцентовано увагу на тому, що інноваційна діяльність вчителя ґрунтується на його осмисленому відношенні до передового практичного педагогічного досвіду, використанні проектних технологій з метою реалізації педагогічного проектування, результатом якого є нововведення, що мають позитивний вплив на систему освіти, а привнесені зміни характеризуються як нові чи вдосконалені.
Зауважується, що в умовах сьогодення майбутній учитель технологій, що працюватиме в Новій українській школі, повинен вміти самостійно конструювати навчальний процес, керуватися при цьому здібностями та природними нахилами учнів, здійснювати пошук та використовувати у навчальному процесі ефективні методи і прийоми навчання, інноваційні освітні технології.

Посилання

Євтух М.Б., Терентьєва Н.О. Підготовка фахівця для Нової української школи як один із напрямів формування людини з новим типом мислення. Наукова скарбниця Донеччини. Слов’янськ, 2018. №1. С.104-107.
Докучаєва В.В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі : монографія. Луганськ, 2005. 299 с
Коберник О. М. Проектна технологія: історія, теорія і практика : монографія. Умань : ФОП Жовтий, 2013. 235 с.
Коновальчук І.І. Особливості проектування виховної діяльності. Наука і сучасність : Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. К. : ІЗМН, 1998. Ч.II. С. 77-83.
Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. К. : Техніка, 1997. 210 с.
Нова українська школа: порадник для вчителів / за заг. ред. Н.М. Бібік. Київ: Літера ДТД, 2018. 160 с.
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 08.01.23)
Подобедова Т.Ю. Теория и практика педагогического проектирования. Проблеми сучасної пед. освіти: Зб. ст.: Сер.: Педагогіка і психологія / Кримськ. держ. гуманіт. ін.-т. Ялта, 2004. Вип. 6, ч. 2. С.81-87
Сергійчук О.М., Багно Ю.М. Роль вчителя Нової української школи у реформуванні початкової освіти. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього: матер. III Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. С. 174.
Слободяник О.В. Аналіз поняття «проект», «проектна технологія», «педагогічне проектування» у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців. Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико − математичної і технологічної освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. Вип. 7. Ч.3. С.235–243
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Кудря, О. В. (2022). ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОВЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 157-160. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-157-160