ГРАФІЧНА КОМПОНЕНТА У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Лариса Олександрівна Гриценко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-0366-9386
  • Владіслав Анатолійович Бойко Інститут архітектури, будівництва та землеустрою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-0537-9959
Ключові слова: змістовий компонент освітнього процесу, графічна компонента процесу професійної підготовки, графічна компетентність фахівця, шляхи формування графічної компетентності

Анотація

Аналіз законодавчих документів, науково-педагогічної літератури, передового досвіду провідних педагогічних закладів вищої освіти, діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів дали змогу проаналізувати основні аспекти сучасного стану підготовки фахівця технологічної та професійної освіти, висвітлити педагогічні засади формування графічної компетентності студентів, опрацювати основні сучасні підходи до формування особистості фахівця та обґрунтувати шляхи модернізації змісту графічної компоненти підготовки фахівця.

Посилання

Божко Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій і креслення засобами проектування. Автореф. дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02 – Теорія та методика трудового навання. Київ, 2003. 24 с.
Буянов П.Г. Ступінь і складові графічної професійної компетентності майбутніх учителів технології. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. Тернопіль, 2010. № 1. С. 171–175.
Гриценко Л.О. Формування графічних понять в учнів 8-9-х класів на уроках креслення (методичний аспект): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – Теорія та методика навчання креслення. Полтава, 2003. 266 с.
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Закон про вищу освіту Пункт 19 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017.
Козак Ю.Ю. Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Наукові записки. Серія : педагогіка. №2. 2016. С. 158–163.
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій : колективна моногр. / авт. кол.: А.М. Гедзик, О. М. Коберник, С. І. Ткачук, С. М. Ящук [та ін.]. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 280 с.
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ, 2016. 40 с.
Прокоф’єва М. Системний підхід у підготовці майбутнього педагога до реалізації диференційованого навчання. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. №4 (Ч.2). С. 315–317.
Сидоренко В.К., Олефіренко Т.О. Діяльнісний підхід до визначення місця креслення в системі загальної середньої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: зб. наук. праць. 2011. Вип. 96. С. 187–196.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Гриценко, Л. О., & Бойко, В. А. (2022). ГРАФІЧНА КОМПОНЕНТА У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 111-117. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-111-117