РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ

Ключові слова: проблемно-орієнтованого навчання, науковий проєкт, дослідницька робота, навчальний процес

Анотація

Проаналізовано проблему розробки теоретико-методичних засад формування дослідницьких умінь в учнів як способу реалізації STEM-освіти, розглянуто основні тенденції впровадження основ STEM-освіти в навчальний процес, наукові проєкти та дослідницьку роботу. Розглянуто можливості проблемно-орієнтованого навчання як засобу розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках фізики. Обґрунтовано необхідність впровадження елементів STEM-освіти на уроках фізики. Зроблено аналіз останніх досліджень і публікацій у науково-педагогічній літературі щодо методології формування дослідницьких умінь на засадах STEM-освіти. Визначено, що в науково-педагогічній літературі відсутній однозначно визначений підхід до питання формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти. Висвітлено педагогічні умови реалізації STEM-освіти через організацію дослідницько-експериментальної діяльності учнів в навчальному процесі з фізики.

Посилання

Балик Н.Р. Формування інформаційних та соціальних компетентностей студентів з метою їх професійної підготовки у педагогічному університеті. Науковий огляд. 2016. №1 (22) С. 14- 21.
Галатюк Ю.М., Тищук В.І. Дослідницька робота учнів з фізики. Харків. Вид. група “Основа”: “Тріада+”, 2007. 192 с.
Завалевський Ю.І. Створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій в закладах загальної середньої освіти. Наукові записки Малої Академії наук України.2021. № 2-3.
Коробова І.В. Організація дослідницької діяльності учнів на уроках фізики. Пошук молодих : матеріали Всеукр. студ. наук.- практ. конф., м. Херсон, 19-20 квітня 2012. Херсон, С. 73-75.
Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти):кабінет міністрів України розпорядження від 5 серпня 2020р. №960-р. Київ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8 (дата звер-нення: 15.11.2022).
Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 05. 03. 2016р. Запоріжжя, 2016.
Пахачук С.С., Мартинюк О.С. Упровадження засобів робототехніки в навчальний процес та науково-дослідницьку роботу з фізики (на прикладі LEGO Mindstorms NXT) Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2014. №48. с.159 -164
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: постанова кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. №1392
Савченко І.М. Stem-освіта – провідний напрям діяльності Національного центру «Мала академія наук України. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ. 3–4 грудня 2015 р. Київ, 2015. С. 367- 377.
Cтрижак О.Є., Сліпухіна І.А., Поліхун Н.І., Чернецький І.С. STEM-освіта: основні дефініції. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 6. С. 16–33.
Садовий М.І. Якість професійної підготовки майбутніх вчителів фізики. Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю : реферативні матер. міжнар. наук. Інтернет-конф., м.Кам’янець-Подільський, 27-28 вересня 2017 р. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 6-7.
Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки ЦДПУ ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 173. Ч. ІІ. С. 221-225.
Шулікін Д.А. STEM-освіта: готувати до інновацій. Освіта України. 2015. №26. С.8-9.
STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м. Київ. Київ, 2017. 160 с.
Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект. Херсон: Олді-Плюс, 2004. 190 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Мартинюк, О. С., Мирончук, Г. Л., & Стецюк, О. Б. (2022). РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 37-43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-37-43