ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Микола Васильович Головко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-8634-591X
  • Віктор Михайлович Мацюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-8710-3082
  • Жанна Олександрівна Рудницька Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0002-5961-2568
Ключові слова: дистанційне навчання фізики, методи, форми та засоби онлайн-навчання, самостійна робота студентів, цифрова грамотність

Анотація

У статті актуалізовано проблему організаційно-методичної підтримки дистанційного навчання фізики. Визначаються організаційно-нормативні, технологічні, програмно-методичні особливості його реалізації у закладах вищої освіти. Узагальнено досвід та проаналізовано особливості організації дистанційного навчання у вищій школі як результативний інструмент підтримки освітнього процесу з фізики та забезпечення вільного доступу здобувачів до якісних освітніх послуг в умовах непрогнозованих впливів. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення прийомів та способів організації самостійної роботи студентів у процесі дистанційного опанування фізики, формування в них практичних умінь і навичок, розвитку цифрової грамотності як важливого складника самоосвітньої та професійної компетентності, стимулювання пізнавальної активності здобувачів, контролю та оцінювання навчальних досягнень під час онлайн-навчання.

Зауважується щодо тенденцій розбудови навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з фізики в умовах дистанційного навчання у повнофункціональні дидактичні комплекти та комплекси, що поєднують традиційні засоби навчання, електронні освітні ресурси, цифрові лабораторії.

Наголошується на доцільності цілеспрямованого вдосконалення інформаційно-комунікативної компетентності викладачів, формування в них готовності до якісної трансформації методології, методів і форм організації освітнього процесу в нових умовах, удосконалення системної підготовки науково-педагогічних працівників до упровадження дистанційної освіти, розширення практики міжнародних стажувань з метою отримання навичок ефективний використання сучасних засобів підтримки дистанційної форми навчання.

Посилання

Гріга В., Гізун А. Аналітичний звіт щодо організації дистанційного навчання в Національному авіаційному університеті під час пандемії COVID-19. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: https://bit.ly/3HHpgHs (дата звернення: 08.01.2023).
Головко М. В., Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Т. 90. № 4. С. 102–117. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4919 (дата звернення: 08.01.2023).
Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи : аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О. М. Топузова ; укл. М. В. Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. 192 с. URL: https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-navchannia-v-umovakh-karantynu-dosvid-ta-perspektyvy/ (дата звернення: 08.01.2023).
Іваницька Н. Переваги та недоліки дистанційного навчання фізики. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 7(1). С. 188-192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2015_7%281%29__55 (дата звернення: 08.01.2023).
Іщенко Р., Горбунович І. Ефективність дистанційного навчання фізики студентів технічних спеціальностей в умовах карантину. Фізико-математична освіта. 2021. Т. 29. № 3. С. 63-67. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-010.
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні : Наказ МОН України від 20.12.2000 р.
Положення про дистанційне навчання : Наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 08.01.2023).
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 р. № 1115. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text (дата звернення: 08.01.2023).
Про вищу освіту : Закон України. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 08.01.2023).
Положення про дистанційне навчання в Національному авіаційному університеті. Київ : Національний авіаційний університет, 2020. 16 с. URL: http://bitly.ws/zQpk (дата звернення: 08.01.2023).
Результати опитування викладачів для оцінки дистанційного навчання в університеті станом на травень 2020 року. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: https://bit.ly/3XSH87N (дата звернення: 08.01.2023).
Сальник І. В., Сірик Е. П. Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання. Наукові записки. Сер. Педагогічні науки. 2020. Вип. 189. С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-68-74.
Сіпій В. В. Формування політехнічних умінь в процесі навчання фізики учнів основної школи з використанням смартфонів. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 12(1). С. 92-96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_12(1)__18 (дата звернення: 08.01.2023).
Шарко В. Д. Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів : робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів. Спеціальність (014 – науки про освіту). Факультет фізики, математики та інформатики. Херсон : Кафедра фізики та методики її навчання Херсонського державного університету, 2016. 17 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Головко, М. В., Мацюк, В. М., & Рудницька, Ж. О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 23-31. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-23-31