ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ POWERPOINT У ВИКЛАДАННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: поточне опитування, програма PowerPoint, шаблони і надбудови для PowerPoint, сервіси WEB 2.0

Анотація

Проблема організації поточного контролю й оцінювання знань, умінь і навичок студентів є на сьогодні актуальною. Такий контроль має бути систематичним, інтенсифікувати роботу студентів. На сьогодні визначено зміст і завдання контролю, його функції у процесі навчання, класифіковано контрольні завдання, сформульовано основні вимоги до їх розроблення, до процедури контролю; розробляються науково-практичні основи комп’ютерного контролю знань тощо. Але вимагають опрацювання питання практичної організації опитування, у тому числі при викладанні філологічних дисциплін.

Організація поточного контролю передбачає забезпечення всіх або більшості студентів контрольними завданнями; охоплення контрольними завданнями значної кількості вивченої інформації; досягнення об’єктивності і гласності контролю; ефективного використання аудиторного часу; оперативності одержання результатів контролю тощо. Це спонукає до активного використання у ході поточного контролю інформаційно-комп’ютерних технологій. У статті визначено особливості застосування програми PowerPoint у ході організації поточного контролю знань студентів при викладанні філологічних дисциплін. Розглянуто можливості побудови опитувань за допомогою шаблонів із бібліотеки PowerPoint, авторських шаблонів, серед яких – «Своя гра», «Відгадати фразу за окремими словами», «Mind-n-Mittle», «Флеш-карта» тощо. Розглянуто також можливості проведення опитувань за допомогою вмонтовування у презентації завдань, створених у сервісах WEB 2.0, серед яких досить ефективними є сервіси GoogleForms, LearningApps. Розглянуто також особливості застосування для поточного опитування надбудови Slido до програми PowerPoint. Стаття містить рекомендації щодо використання згаданих шаблонів, сервісів WEB 2.0, надбудови Slido. Запропоновано приклади опитувань, сформованих за допомогою цих інструментів.

Посилання

Бурчак С., Бурчак Л. Використання персонального комп’ютера для контролю навчальних досягнень учнів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. №7. 2013. С. 22-28

Ільчишин Н.М. Загальні принципи і методології оцінювання. Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога». №3 (180). 2018. С. 9-14

Кучеренко І.І. Контроль успішності навчальних досягнень студентів медиків засобами комп’ютерного online тестування. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (08-09 листопада 2018 р.). Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2018. Вип. 6. С. 17-22.

Міщенко Т.Г. Комп’ютерні технології тестування і контролю навчання студентів економічних ВНЗ. Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. № 3 (7) 2012. С. 79-83.

Підгорна О., Береговська Т. Що таке формувальне оцінювання, чому воно потрібне учням і які основні виклики/ URL: https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne-otsinyuvannya-chomu-vono-potribne-uchnyam-i-yaki-osnovni-vyklyky/

Рантюк І.І., Вакалюк Т.А. Використання хмарних сервісів для привернення уваги слухачів онлайн-лекцій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. №70. Т.3. С. 59-66.

Шілінг А.Ю. Моделювання процесу онлайн системи оцінювання знань споживачів освітніх послуг у закладах вищої освіти. Вісник Хмельницького національного університету. №1, 2021 (293). С. 67-72.

Янченко О.І. Форми і методи контролю знань в умовах сучасних навчальних технологій: методична розробка. Кривий Ріг. 2008. 29 с.

Nur, M. An Effort to Improve Students’ Activeness at Structure Class Using Slido App. Journal of English Educators Society (2019).

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Станіславова, Л. Л., & Терещенко, Л. В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ОПИТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ POWERPOINT У ВИКЛАДАННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 271-279. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-271-279