ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА САМОООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНІСТІ – ЗАЛОГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: професіоналізація, взаємодія, освітній і самоосвітній процеси, педагогічне керування, професійна спрямованість освіти й самоосвіти, творчий підхід, якість освіти, підготовка, майбутні фахівці, умови підготовки, педагогічна направленість

Анотація

У статті розглянуто систему взаємодії освітньої і самоосвітньої діяльності професійної спрямованості в умовах університетської освіти, аналізується специфіка взаємодії, особливості та відмінності освіти і самоосвіти у підготовці майбутніх педагогів до професійної праці; конкретизовані функції, зміст, методи та форми взаємодії освітнього та самоосвітнього процесів в підвищення якості підготовленості студентів до професійної праці. Акцентована увага на різних аспектах професійної спрямованості навчання і самоосвіти, можливостях педагогічного керування в забезпеченні якості освіти і педагогічної творчості.

У дослідженні зроблено висновок, що взаємодія забезпечує розвиток і самозміну студента в ході засвоєння знань, умінь та навичок, що відбувається у взаємодії зі стіхійними, відносно керованими і цілеспрямовано створюваними умовами життя й набуття професійного досвіду.

Педагогічне керування взаємодією цих процесів поєднує в собі сукупність певних стандартів управління освітнім і самоосвітнім процесами, організації управлінської діяльності, використання технічних засобів, додержання вимог щодо стосунків з учасниками освітньої і самоосвітньої діяльності з урахуванням норм і принципів етичних норм, естетики та права.

Наголошено, що професіоналізація освітнього процесу, педагогічне керування взаємодією освітнім та самоосвітнім процесами в системі університету слугує важливим чинником професійно - творчого розвитку майбутнього педагога. Сфера діяльності викладача передбачає не просто творчій підхід до виконання запланованої мети й завдань, але й прояв педагогічної культури і майстерності, нестандартних дій, креативних якостей, а головне – професійної компетентності викладача і підготовки студентів до самоуправління власними діями як у навчальній так і в самоосвітній діяльності.

Посилання

Бондаренко А. В., Кіяшко Л. І. Самоосвіта як засіб підвищення компетентності викладача. Управлінсько-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи. Збірник матеріалів перших науково-практичних педагогічних читань (15 грудня 2016 р.). Черкаси: Видавець Ю. А. Чабаненко, 2016. С. 30-33

Галус О. М. Наукові підходи щодо професійної підготовки майбутніх педагогів у ступеневому вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні та психологічні науки, 2010. № 54. С. 13‒17.

Галушко М. В. Актуальні проблеми управління професійно-творчим розвитком майбутніх словесників. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 36 (289). С. 25–30.

Даниленко Л. І. Інноваційний освітній менеджмент: навч. посіб. Київ: Главник, 2006. 144 с.

Десятов Т. М. Професіоналізація управління освітою. Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Черкаси, 29‒30 березня 2018 р. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. С. 42‒44

Кобернік О. Підготовка майбутніх учителів до застосування проектної технології у професійній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6(3).С. 98-105

Конрашов М. М. Управління якістю підготовки майбутніх учителів до успішної професійної діяльності: теоретико-методичний аспект: монографія. Черкаси. 2019. 469 с.

Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. Харків: Основа, 2004. 240 c.

Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: підручник: МАУП, 2002. 232 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Драшко, О. М. (2022). ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА САМОООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНІСТІ – ЗАЛОГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 253-259. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-253-259