КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Оксана Валентинівна Язловецька Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2653-1662
Ключові слова: компетентнісна парадигма освіти, компетентнісний підхід до навчання, компетентність, компетенція, Нова українська школа, фізичне виховання

Анотація

У статті визначено загальноосвітні орієнтири «Нової Української школи» на основі компетентнісного підходу.

Автор зазначає, що сучасний етап розвитку української шкільної освіти характеризується як період освітніх нововведень в рамках реформи «Нова українська школа». Це реформа довготермінова, яка супроводжується суттєвими змінами всіх складників освіти. Провідною ідеєю НУШ є впровадження компетентнісного підходу в навчанні та реалізація ключових компетентностей, які затвердженні Законом України «Про освіту», Державним стандартом початкової та базової середньої освіти. Це стосується і освітньої галузі «Фізична культура». Відтак, визначаються особливості реформування системи фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти.

Розбудова нового фізичного виховання не можлива без реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів на уроках фізичної культури. Держава покладає великі сподівання на систему фізичного виховання Нової української школи, яка на концептуальному, змістовому, інструментальному та управлінському рівнях повинна бути спрямована на формування в учнів ключових компетентностей і наскрізних умінь.

Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках фізичної культури доцільно розглядати, як систематичну роботу педагога, спрямовану на розвиток у здобувачів освіти ключових компетентностей, які у своїй єдності дозволяють учням ефективно вирішувати проблеми у галузі збереження, підтримання та відновлення здоров’я людини.

Автор акцентує увагу, що у методиці фізичного виховання актуальною проблемою є розробка організаційно-методичних підходів до формування ключових компетентностей учнів, що і є перспективами подальших розвідок напряму.

Посилання

Аксьонова О. П., Кириленко Л. В. Школа компетентностей на уроках з фізичної культури в початкових класах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Випуск 3 (97). С. 25–32.

Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Закон України «Про освіту» №2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.09.2017).

Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс. Вища освіта України. № 3 (додаток 1). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». К.: Гнозис, 2009. С. 8-14.

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. К. 201 с.

Сороколіт Н. С. Можливості реалізації ключових компетентностей Нової української школи у фізичному вихованні школярів. Спортивний вісник Придніпров'я. 2019. №3. С 167-174.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Язловецька, О. В. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 247-253. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-247-253