ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Світлана Володимирівна Щербина Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2729-4267
  • Марина Валентинівна Ліпатова Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6410-1762
  • Ольга Миколаївна Гавриленко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-4653-8183
Ключові слова: імітаційно-ігрове моделювання, професійна діяльність, ігровий підхід, комунікація, іншомовне спілкування

Анотація

Стаття присвячена проблемі імітаційно-ігрового моделювання майбутньої професійної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови. Ігровий підхід до навчання студентів вищої школи містить у собі умови для підготовки творчого й активного, здатного бачити перспективу, формулювати проблему, ставити й самостійно вирішувати її, реалізовувати стратегію професійної діяльності й тактику поведінки випускника вищої школи.

Для активного формування важливих якостей особистості, його фахової та психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності, викладачі та науковці ведуть пошук та розробку найбільш ефективних методів навчання, які дають змогу студентам оволодіти основними елементами майбутньої професійної діяльності, тобто вмінням формулювати, аналізувати та досягати цілей, орієнтуватись у професійних ситуаціях, приймати рішення, виконувати програми фахової діяльності, підводити підсумки такої діяльності та корегувати її згідно ситуації. Результативним вважається навчання, яке орієнтоване на досягнення загально-дидактичних цілей – набуття вмінь та навичок особистості самостійно навчатися і працювати, професійних характеристик майбутнього фахівця, збільшення мотивації до навчання, вміння використовувати приховані резерви своєї особистості, розвиток здібностей та навичок для успішної фахової діяльності.

У статті зазначається, що навчання студентів у комунікативно-імітаційних ситуаціях професійної орієнтованості дає змогу розвивати їхній творчий потенціал. Під час виконання рольових завдань студенти використовують засоби мовного спілкування, передбачають ігрові дії та імпровізують. Впровадження імітаційно-ігрових методів в навчальний процес актуалізує потребу студентів у вивченні іноземної мови, що базується не тільки на передачі та отриманні знань, а й на їх практичному використанні в іншомовному спілкуванні.

Ефективність імітаційно-ігрового моделювання до навчання студентів іншомовного спілкування визначається ступенем наближення навчальних ігрових ситуацій до реальних ситуацій професійно спрямованого спілкування, тому, навчаючи різноманітних прийомів комунікації, доцільно моделювати природні комунікативні ситуації. Введення в навчальний процес комунікативно-ігрової ситуації професійного спрямування сприяє досягненню узгодженості професійних цілей з оволодінням майбутніми фахівцями навичками іншомовного спілкування.

Посилання

Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В.В.Давыдова. М.: Педагогика, 1994. 479 с.

Гузик Т.А. Використання принципу рольової перспективи в навчальному процесі вищої школи. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 1997. №3. С. 30-35.

Йотов Ц. Диалог в общении и обучение. София: Народная просвета, 1979. 308 с.

Копьёв А.Ф. О диалогическом понимании психологического контакта / Обучение и диалог в практике обучения, воспитания и психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева и др. М., 1987. 204 с.

Кравець Р. Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. Людинознавчі студії: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університете імені Івана Франка. Сер.: Педагогіка, 2017. №4/36. С. 135-145.

Пасічник О.О. Особливості використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота, 2014. Вип.30. С. 125-127.

Щербина С.В. Використання ігрових методів у процесі навчання іноземної мови. Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 жовтня 2022 р.): у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 51-52.

Яковенко О.І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: дис. … канд.пед.наук:13.00.04. Київ, 2015. 329 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Щербина, С. В., Ліпатова, М. В., & Гавриленко, О. М. (2022). ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 241-247. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-241-247