КОМУНІКАТИВНА МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР В ОВОЛОДІННІ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ

  • Тетяна Станіславівна Токарєва Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6898-821X
Ключові слова: мотивація, комунікативна мотивація, комунікативна діяльність, урок іноземної мови, учні старших класів

Анотація

У статті розглянуто мотиваційний аспект оволодіння старшокласниками німецькою мовою, а саме такий різновид внутрішньої мотивації як комунікативна мотивація. На основі аналізу теоретичних джерел встановлено залежність мотивуючих факторів від  способу організації навчальної діяльності учнів старших класів на уроці іноземної (німецької) мови. Зокрема, подано особливості формування навчальної мотивації залежно від комунікативної діяльності учнів, яка організована вчителем. Вказано на важливість постановки цілей уроку, добір навчального матеріалу, форм інтерактивної взаємодії між учасниками у процесі спілкування з урахуванням принципу комунікативної спрямованості. З огляду на такі умови домінуюче місце на уроці має відводитися на вирішення мовленнєвих задач, весь хід уроку має являти собою вирішення мовленнєвої задачі, яку варто запропонувати учням у такому формулюванні, яке було б близьким учням та зрозумілим для них. Поза увагою не залишилося й питання щодо використання колективних форм роботи, різних режимів роботи на уроці, технології ситуативного моделювання.

Особливу увагу приділено розгляду питань, що стосуються психологічних та вікових особливостей учнів старшого шкільного віку, оскільки дані показники мають суттєве значення як для розвитку та зміцнення мотиваційної складової оволодіння іноземною мовою в цілому, так і на формування комунікативної мотивації зокрема. Зацікавлене навчання має місце там, де враховано вікові та психологічні особливості учнів, оскільки для кожної  вікової групи характерний свій вид провідної діяльності. Для старшокласників характерними є такі види діяльності як пізнавальна, цілісно-орієнтована та комунікативна. Одним із аспектів статті обрано пояснення спілкування як діяльності, яка обов’язково передбачає наявність мотивів та  потреб особистості. Виокремлено такі класи функцій спілкування: інформаційно-комунікативні, регулятивно-комунікативні та афективно-комунікативні.

Посилання

Казачінер О.С. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови. Х. : Вид. група «Основа», 2014. 110 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авт. під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002. 328 с.

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С.Панова, І.Ф.Фндрійко, С.В.Тезікова та ін. К.: ВЦ «Академія», 2010. 328 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за ред. С.Ю.Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2011. 344 с.

Рогова Г.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 287 с.

Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. М.В.Савчин. К.: Академвидав, 2012. 164 с.

Cавчин М.В., Василенко Н.Л. Вікова психологія: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2005. 360 с.

Cотникова С.І. та ін. Німецька мова. 11 клас : книга для вчителя (до підруч. «Німецька мова»ю 11 клас. Deutsch lernen ist super!“). Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 272 с.

Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О.М.Степанов, М.М.Фіцула. 3-тє вид., доповн. К. : Академвидав, 2012. 528 с.

Токарєва Т.С. Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення німецької мови. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. Випуск 180. С. 120-125.

Токарєва Т.С. Специфіка навчальної діяльності на уроці іноземної мови. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: Ужгород: видавництво «РІК-У». 2022. Випуск 1. С. 112-118.

Reisener, Helmut. Motivierungstеchniken im Fremdsprachenunterricht: Übungsformen u. Lehrbucharbeit mit engl. und franz. Beispielen/ Helmut Reisener. – 1. Aufl. – München [i. e. Ismaning]: Hueber, 1989. 125 S.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Токарєва, Т. С. (2022). КОМУНІКАТИВНА МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР В ОВОЛОДІННІ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 215-220. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-215-220