АКМЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ОСНОВНІ УМОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА САМОРОЗВИТКУ

  • Марія Русланівна Радченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8897-1343
Ключові слова: акмеологічний розвиток, акмеологічна акмеологічний потенціал, акмеологічна компетентність, акмеологічна культура, самовдосконалення, саморозвиток майбутнього педагога

Анотація

Завдання майбутнього педагога – досягнення найвищого ступеня розвитку, а саме акмеологічного самовдосконалення та саморозвитку. Основу такого розвитку складають саморозвиток, самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль, самореалізація творчого потенціалу, саме це ми розглядаємо в статті як «акме». З огляду на мету дослідження, в роботі ми звернули увагу, що акмеологічний розвиток педагога починається в період здобуття професійної освіти та продовжується протягом усієї професійної діяльності.

У статті розкривається сутність акмеологічного підхіду у підготовці майбутніх педагогів. Дано визначення та проаналізовано поняття «акмеологічний розвиток» майбутнього педагога. З урахуванням мети дослідження, розкрито ті аспекти акмеологічного розвитку, котрі ведуть до самовдосконалення та саморозвитку особистості майбутнього педагога. Зокрема, описано такі характеристики акмеологічного розвитку як: акмеологічний потенціал (котрий характеризує творчу готовність майбутнього педагога до професійної діяльності та самовдосконалення), акмеологічна компетентність (як найбільш оптимальний результат акмеологічного розвитку на етапі становлення педагога в період навчаня у ВНЗ) та акмеологічна культура (котра зумовлює становлення людини як цілісності, продуктивність її само здійснення).

В роботі описана структура акмеологічної культури, до якої входять ментальний, ціннісний та креативний структурні компоненти. Ми розглянули функціональні компоненти, котрі обумовлені цілями та завданнями, які покликана вирішувати акмеологічна культура. Певний функціональний компонент забезпечує виконання одного завдання та сприяє більш продуктивному вирішенню інших, покладених на інші функціональні компоненти, зокрема: когнітивний, мотиваційно-цільовий, емоційний та операційний.

В статті представлено окремі складові елементи індивідуально-професійного саморозвитку майбутнього педагога, такі як: адекватна оцінка педагогом рівня свого професіоналізму, прагнення до постійного самовдосконалення та інші.

Посилання

Гладкова В. М. Пожарський С. Д. Основи акмеології: підручник. Львів: Новий Світ – 2000, 2007. 320 с.

Гречаник О. Є., Григораш В. В. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти: монографія Харків: Вид. група «Основа», 2019. 144 с.

Кошман Д. М. Научно-методические основы акмеологической компетентности будущего учителя: практическое руководство. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2017. 47 с.

Лівшун О. В. Акмеологічні особливості професійної готовності майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Хмельницький: Вид-во Нац. академії держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького, 2009. № 48. Частина ІІ. С. 80–81.

Сотська Г. І. Акмеологічний підхід у педагогічній освіті України. Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku. Bydgoszcz. 2017. С. 389.

Федоришин В. І. Теорія та методика фахової підготовки мабутніх учителів музики на акмеологічних засадах: автореферат дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2014. 46 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Радченко, М. Р. (2022). АКМЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ОСНОВНІ УМОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА САМОРОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 197-201. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-197-201