ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Дмитро Олександрович Малець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6350-5431
Ключові слова: фізичне виховання, дистанційне навчання, молодь

Анотація

У статті визначено можливості електронних ресурсів в освоєнні здобувачами освіти фізкультурних знань та умінь в умовах вимушеної самоізоляції. Розкрито, що в умовах переходу з традиційної форми проведення навчально-тренувальних занять фізичною культурою на дистанційне навчання необхідно, по-перше, наповнити освітній контент електронного курсу та організувати процес фізичного виховання на основі електронного освітнього середовища, по-друге – це переорієнтувати учнів й студентів на навчання із застосуванням електронних ресурсів. Встановлено, що в умовах дистанційного навчання варто розробити методичне забезпечення, що дозволяє організовувати, здійснювати та контролювати процес теоретичної та методичної підготовки учнів і студентів у системі фізичного виховання, а також адаптувати до нових умов форми та методи проведення лекційних і методично-практичних занять. Доведено, що у формуванні знань та умінь велике значення мають засоби мультимедіа за допомогою яких учень та студент має можливість самостійно планувати і організовувати процес фізичної самопідготовки.Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що інформаційні ресурси з використанням платформи Blackboard в умовах вимушеної самоізоляції є одним із раціональних рішень щодо організації та вдосконалення теоретичної та методично-практичної підготовки учнів й студентів з дисципліни «Фізична культура».Використання активних й інтерактивних методів навчання із застосуванням інформаційних технологій дає можливість організувати навчальний процес та самостійну роботу учнів і студентів в умовах дистанційної освіти. Незважаючи на деякі переваги використання інформаційних технологій в умовах пандемії, однак, відсутність єдиних вимог до організації онлайн-навчання, зокрема щодо реалізації дисципліни «Фізична культура», потребує подальшого вдосконалення форм та методів роботи з учнями і студентами, що є перспективами подальших наукових пошуків.

Посилання

Батаев А. В. Аналіз світового ринку дистанційної освіти. Молодий вчений. 2015. № 20. С. 205–208.

Кривенцова І. В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(2). C. 98–103.

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Ільницька Г. С. Організація освітнього процесу з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. 2021. Випуск 4 (134) 21. С. 55-60.

Ткачук В. В., Єчкало, Ю. В., Тарадуда А. С., Стеблівець І. П. Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного навчання в умовах карантину. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. Вип. 22 (4). С. 43-53.

Томащук О. Г., Сенько В. І. Організація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти у сучасних умовах. Наукова думка сучасності і майбутнього. 2018. №4. С. 64-66.

Фізичне виховання – дистанційна форма навчання : навч.-метод. посіб. / уклад.: Сого-конь О. А., Донець О. В., Гогоць В. Д. ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : Сімон, 2021. 120 с.

Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали XVІ Міжнародної науково-методичної конференції. За заг. ред. І.І. Вржеснєвського. К.: НАУ, 2021. 178 с.

Цвид-Гром О., Носенко М., Рєзнік В., Боньковський О. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. 2021. № 38. С. 236–250.

Чалий Ю. В. Особливості використання форм дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання : матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 21–22 квітня 2020 року). Харків: «Магнолія», 2020. С. 58–61.

Череповська О. А. Фізичне виховання в умовах дистанційного навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. Випуск 4 (134). С. 116-120.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Малець, Д. О. (2022). ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 175-179. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-175-179