ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Ключові слова: здоров’я, збереженню здоров’я, здоровий спосіб життя, фізичного виховання, педагогічна думка

Анотація

Вирішення проблеми збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління перебуває у прямій залежності від розв’язання суперечності між соціальними вимогами виховати підростаючих українців здоровими і недостатніми можливостями закладів освіти щодо їх ефективної та цілеспрямованої реалізації. За таких умов зростає потреба в системному ретроспективному аналізі, конструктивному переосмисленні нагромаджених педагогічною наукою знань з проблеми збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. У статті розглянуто проблему збереження та зміцнення здоров’я дітей в історико-педагогічному дискурсі. З’ясовано, що проблемі здоров’я дітей приділяв значну увагу Ж. Ж. Руссо. У своїх працях він виступав за природне виховання, його перетворення на активний, сповнений оптимізму процес, коли дитина живе в радості, самостійно пізнаючи світ, духовно збагачуючись і задовольняючи жадобу пізнання. Французький педагог С. Френе вважав, що треба обов’язково враховувати особливості вікової психології й різноманітних здібностей і схильностей учнів, цілеспрямоване стимулювання їх інтелектуальної й емоційної активності. К. Ушинський у своїх працях доводить, що важливим завданням педагогів є турбота про збереження і зміцнення здоров’я дітей, дотримання гігієнічних вимог у школі. Питанням оздоровлення учнів, прищеплення дітям гігієнічних навичок, профілактики розумової стомлюваності, дотримання режиму праці й відпочинку особливу роль відводили педагоги-новатори А. Макаренко, В. Сухомлинський. Цінний педагогічний спадок щодо охорони здоров’я дітей шляхом залучення до спорту залишив Г. Ващенко. Встановлено, що вивчення місця фізичного виховання в українській науково-педагогічній думці є актуальною проблемою сьогодення, коли в державі відбуваються складні процеси в освітній, виховній сфері. Залишена нам спадщина педагогів цікава з точки зору психолого-педагогічних надбань, ідеалістичного світосприйняття, принципів здорового способу життя, виховання здорового молодого покоління тощо, в основі яких лежить світосприйняття наукових ідей.

Посилання

Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру. Твори з педагогіки та психології. Київ : «Школяр»–«Фада» ЛТД, 2000. С. 271–313.

Гиппократ. О здоровом образе жизни. Избранные книги. М. : Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 1936. С. 217.

Гончаренко М. С., Рожкова Л. І., Береза О. С. Концепція безперервного валеологічного виховання та освіти в Україні. Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України в сучасних умовах: Зб. наук. праць. Кіровоград, КДПУ ім. В.Винниченка. 2001. С. 3–25.

Закон України «Про освіту» №2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закопайло С. А. Педагогічні основи виховання в юнаків 10-11 класів цінностей здорового способу життя : автор. дис... канд. пед. наук. К., 2003. 186 с.

Конституція України: Офіційне видання. Видання Інституту законодавства Верховної Ради України. К., 1996. 250 с.

Макаренко А. С. Книга для батьків. Твори: В 7 т. К., 1954. Т.4. С. 20.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании. Педагогическое наследие. М., 1988. С. 201–223.

Сухомлинський В. О. Здоров’я і духовне життя школярів. Вибр. тв.: в 5 т. К.: Рад. шк., 1976. Т. 4. С. 125–129.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибр. тв.: в 5 т. К.: Рад. шк., 1976. Т. 3.

Френе С. Избранные педагогические сочинения. М., 1990. 304 с.

Ушинский К. Д. Собрание соч.: В 11т. / Изд-во АПН РСФСР. Л.-М., 1950. Т.8: Человек как предмет воспитания. 776 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Кошляк, М. А. (2022). ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 146-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-146-150