ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Оксана Віталіївна Захарова Льотна академія Національного авіаційного університет https://orcid.org/0000-0002-8301-2060
  • Тетяна Євгеніївна Мотузенко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-0170-1274
  • Вікторія Вікторівна Махно Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-0736-7679
Ключові слова: фізична підготовка, рухова активність, фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-оздоровчі технології, заняття фізичною культурою

Анотація

У даній статті представлено теоретичний аналіз особливостей сучасної фізичної підготовки майбутніх фахівців і щляхів підтримки рухової активності студентської молоді. Обгрунтовано, що активізація студентів до самостійних занять фізичними вправами має використовувати різноманітні інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології, сучасні форми та методи навчання – інтегровані заняття, інтерактивні форми навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційні підходи до оцінювання соматичного здоров’я. Доведено, що ефективність самостійної роботи студентів досить низька, вона супроводжується підвищеними тимчасовими витратами, як студентів на її виконання, так і викладачами на контроль за її виконанням.

Важливу роль у підвищенні продуктивності праці студентів, при самостійній роботі відіграє методичне забезпечення навчального процесу. Наразі особливого значення набуває процес розробки і впровадження в педагогічну практику досконалішої методики фізичного вихованя, яке охоплює фізіологічну, психологічну, соціальну та педагогічну сторони та забезпечує підвищення якості навчально-виховної роботи, активізує пізнавальну діяльності студентів, розвиває їх розумові і фізичні здібності. При цьому важлива роль відводиться формуванню у студентів умінь і навичок самостійної роботи. Встановлено, щоб досягнути оздоровчого ефекту в процесі самостійного виконання фізичних вправ можна лише при дотриманні основних принципів: систематичності, поступовості, адекватності і різнобічної спрямованості тренувань. Таким чином запропонована технологія підготовки здобувачів вищої освіти до самостійних занять фізкультурно-оздоровчою діяльністю має бути комплексною з використанням великої кількості засобів і методів впливу на особистість. Залучення жздобувачів вищої освіти до самостійних занять фізкультурно-оздоровчою діяльністю передбачає застосування комплексу виховних впливів, розробки програми занять, співвідношення засобів тренування, дозування навантажень і є засобом формування у студентської молоді потреби до систематичних занять фізичною культурою на базі створення уявлень про здоровий спосіб життя.

Посилання

Анікєєв Д. М. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Педагогіка, психологія та мед.-біол. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 2. С. 6-9.

Благій О. Л. Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівської молоді. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму. Запоріжжя : матеріали ІІІ-ї міжнар. наук. практ. конф. КПУ, 2011. С. 27-28.

Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2008. 256 с.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів: [монографія]. Житомир: Вид-во «Рута», 2009. 594 с.

Годлевський П.М., Юськів С.М., Гузар В.М. Формування мотивації курсантів до занять з фізичного виховання. Наук. матер. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дрогобич 16–17 травня). Науковий часопис (11). Київ: НПУ ім. Драгоманова, 2019. С. 72-77.

Довгопол О.М. Оптимізація оздоровчо-фізкультурної активності студентів. Матеріали всеукраїнської конференції «Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів: здобутки, проблеми та шляхи їхнього вирішення в контексті вимог Болонської декларації». Київ: ТОВ «Козарі», 2007. С. 82.

Захаріна Є. А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис… канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Київ, 2008. 18 с.

Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посіб. Київ: Олімп. література, 2011. 224 с.

Несторова С.Ю. Адаптація організму молоді 18–20 років до фізичних навантажень аеробного та анаеробного спрямування в умовах різної метеоситуації. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. Львів. 2007. Вип. 11, т. 4. С. 196-200.

Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів. 2004. 20 с.

Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. Зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Дрогобич: Коло. 2003. 636 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Захарова, О. В., Мотузенко, Т. Є., & Махно, В. В. (2022). ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 133-140. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-133-140