ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

  • Наталія Сергіївна Савченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0420-3289
Ключові слова: університетська освіта України та країн Європейського Союзу, вища освіта, Болонський процес, інтеграція, єдиний європейський освітній простір, магістерська програма підготовки

Анотація

У статті розглядається система університетської освіти України та країн Європейського Союзу в умовах інтеграції та приєднання країн до єдиного європейського освітнього простору. На сучасному етапі розвитку суспільства одним з основних завдань, яке необхідно вирішувати, і яке продиктоване імперативами Болонського процесу, є забезпечення якості вищої освіти в Україні. Відтак, досвід європейських країн у реформуванні системи вищої освіти є надзвичайно важливим для України. Аналізуючи системи вищої освіти країн Європи, автор зазначає, що вони характеризуються новими загальними рисами, серед яких запровадження загальноєвропейских освітніх стандартів, збільшення мобільності студентів і викладачів, безперешкодні можливості запозичення прогресивних зарубіжних освітніх досягнень, розширення ринку праці. Доведено, що для сучасної загальноєвропейської педагогічної освіти характерні такі ознаки, як: прагнення відповідати запитам сучасного суспільства, беручи до уваги інтеграційні процеси в Європі; урахування ринку робочої сили; наявність принципу автономізації; спадкоємність між фазами та закладами з підготовки педагогів; розвиток методологічної бази педагогічної освіти задля пошуку перспектив розвитку.

Усвідомлення та критичне осмислення цього досвіду дозволяє Україні оптимізувати процес реформування. Автор зазначає, що особливістю професійної підготовки та професійного розвитку викладачів вищої школи країн Європейського Союзу є сформований позитивний досвід, який ґрунтується на сучасних концептуальних положеннях і технологічних моделях професійної підготовки майбутніх педагогів. У статті доведено, що систематизація і творче використання здобутків західних колег уможливить визначити цілісну систему умов, необхідних для їх впровадження в національну сферу вищої освіти, що суттєво підвищить якісний рівень підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури.

Посилання

Бельмаз Я.М. Професійна підготовка викладачів вищої школи у Великій Британії та США: [монографія]. Горлівка : Вид-во ГДППМ, 2010. 304 с.

Дружилов С.А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность. Педагогика. 2010. № 6. С. 51–58.

Кудін А. Особливості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ФРН. Вища школа. 2006. № 4. С. 51–58.

Марковська О.Є. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх педагогів професійної школи. Гуманітарний вісник. 2011. № 22. С. 102–105.

Махиня Н.В. Педагогічна освіта в Німеччині: стереотипи та труднощі. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2009. Вип. 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.sntellect – snvest.org.ua/ pedagog-editiony-emagazine-pedagogical-science-arhiv-pn-n3-2009.st.5/

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 1–2. С. 123–127.

Мищишин І.Я. Удосконалення професійної підготовки вчителів у Польщі в контексті інтеграційних змін. Вісник Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. Сер. : Педагогічна. 2005. Вип. 19. Ч. 1. С. 166–171.

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : [монографія]. Київ : Педагогічна думка, 2011. 232 с.

Огієнко О.І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах : [монографія]. Суми : Еллада, 2008. 444 с.

Притула Л.П. Підготовка викладачів за кордоном та в Україні. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 155. Ч. 2. С. 253–260.

Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ ст. : [текст] : дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Київ, 1998. 354 с.

Саюк О.Д. Порівняльний аналіз професійної підготовки педагогічних працівників в університетах України та Євросоюзу [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_Gum/NiO/2009_10/pedagogika/Sayuk.html

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Савченко, Н. С. (2022). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 74-81. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-74-81