ФОРМУВАННЯ ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: психогігієнічна компетентність, здоров’язбереження, здоров’язбережувальне освітнє середовище, фундатори вітчизняної медичної освіти, викладач закладу вищої освіти, здобувач вищої освіти, виховання

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти психогігієни, зокрема в історичній ретроспективі; наведено проблематику основних завдань даного наукового напряму; акцентовано увагу на тих етапах життєвого шляху науковців-медиків Слобожанщини, у яких реалізовувалася їхня педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність. Зазначено, що від психічного стану людини залежить і її фізіологічний стан, і здоров’я в цілому, тому підтримка його у нормі – передумова здоров’язбереження. Наголошено на тому, що у межах психогігієни слід розглядати й такі галузі знань: психопрофілактику, психокорекцію, психотерапію. На основі аналізу численних дослідницьких позицій запропоновано авторське визначення психогігієнічної компетентності як динамічної системи знань, умінь і навичок, цінностей, стереотипів мислення та діяльності, що визначає дбайливе ставлення особистості до власного психічного здоров’я та оточуючих. Виокремлено основні механізми, які сприяють формуванню психогігієнічної компетентності здобувачів вищої освіти. Зауважено, що успішність даного процесу безпосередньо залежить від включення студентів в активну освітню діяльність. При цьому значущими є: визнання ціннісно-смислових детермінант; розуміння адекватної самооцінки, мотивації досягнення успіху, установки на результат; наявність широкого діапазону життєвих інтересів, зовнішньої та внутрішньої спрямованості цілей. Підкреслено актуальність розвитку компетентності викладачів щодо упровадження сучасних освітніх здоров’язберігаючих технологій як основи формування психогігієнічної компетентності здобувачів вищої освіти, зокрема під час проходження курсів підвищення кваліфікації.

Посилання

Башавець Н. А. Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця як основа його культури. Наука і освіта. 2013. № 1–2. С. 120–122.

Бойчук Ю. Д., Турчинов А. В. Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контексті валеологічної парадигми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2015. № 48–49. С. 180–186.

Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна : теорія та методика : монографія. Київ : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. 302 с.

Данилевский В. Я. Разумные развлечения и научное их обоснование. Труды созванного Харьковским Обществом грамотности 7–12 июня 1915 г. в г. Харькове Съезда по вопросам организации разумных развлечений для населения Харьковской губернии. В 2 т. Харьков : Тип. М. Х. Сергеева, 1915. Т. 2. С. 309–318.

Іщейкіна Ю.О., Буря Л.В. Гігієна та екологія : навч. посіб. Київ : АСМІ, 2018. 307 с.

Карпенко Є. Методи сучасної психотерапії : навч. посіб. Дрогобич : Посвіт, 2015. 116 с.

Коцур Н. І., Гармаш Л. С. Психогігієна : навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. 380 с.

Лутаєва Т. В. Педагогічна й громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. … д-ра. пед. наук : 13.00.01. Харків, 2021. 40 с.

Лутаєва Т. В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти : регіональний історико-педагогічний аспект : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. 599 с.

Манкусь І. В., Недбаєвська Л. С., Дінжос Р. В. Підготовка фахівців в ЗВО : інновації в методах і формах. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. Вип. 3 (2). С. 199–205.

Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Скворцова и Д. И. Багалея. Харьков : Изд-во университета, 1905-1906. 471 с.

Прокопенко А. В. Психогігієна : навч. посіб. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. 230 с.

Скворцов И. П. Гигиена воспитания и образования. Санкт-Петербург : [Б.И.], 1906. 82 с.

Скворцов И. П. К. Д. Ушинский как педагог – публицист. Вестник воспитания. 1894. № 7. С. 182–199.

Скворцов И. П. О воспитании нравственности. Русская школа. 1903. № 1. С. 80–94.

Galiy L., Lutaieva T., Lenchyk L., Surikov O., Moroz S. The Role of Pharmaceutical Scientists in the Formation of a Healthy Lifestyle as a Value Orientation. Pharmacy. 2022. № 10 (1). 20 р. (in Engl.). DOI: https://doi.org/10.3390/pharmacy10010020

Keleher Н., MacDougall С. Concepts of Health. South Melbourne, Victoria Oxford University Press, 2016. URL: http://lib.oup.com.au/he/samples/keleher_uh4e_sample.pdf (дата звернення 12.11.2022).

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Лутаєва, Т. В., Шварп, Н. В., & Тимощук, Г. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ПСИХОГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 43-50. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-43-50