РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  • Олена Анатоліївна Біда Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0002-0448-0852
  • Ольга Вячеславівна Сироєжко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9101-6590
  • Катерина Степанівна Шовш Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-2616-185X
Ключові слова: компетентності, дослідницька компетентність, інтегративна характеристика особистості, структура дослідницької компетентності, конкурентоздатність, підготовка майбутніх фахівців

Анотація

У статті проаналізовано визначення поняття «компетентність», що мають різну акцентуацію. На сучасному етапі традиційний підхід змінюється на компетентнісний підхід, тому розглянуто дослідницьку компетентність, яка є однією з ключових у підготовці фахівців.

Виокремлено дослідницьку компетентність як «цілісну, інтегративну якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань та розглянуто її як інтегровану особистісно-професійну якість фахівця, яка відображає мотивацію до наукового пошуку, рівень володіння методологією педагогічного дослідження, особистісно-значущими якостями дослідника, зокрема такими, як інноваційне мислення, здатність до творчої та інноваційної діяльності.

Проаналізовано структуру дослідницької компетентності викладача закладу вищої освіти, що включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний – відображає систему цінностей, потреб і мотивів дослідницької діяльності; когнітивний – відображає систему методологічних, професійних, міждисциплінарних наукових знань дослідницької діяльності; процесуально-діяльнісний – передбачає володіння вміннями добирати адекватні меті та завданням методи дослідження й обробки даних, аналізувати наукові факти, обговорювати та інтерпретувати результати дослідження, впроваджувати їх у практику; інформаційно-комунікаційний – передбачає володіння методами збирання даних відповідно до гіпотез, створення масивів імпіричних даних, опрацювання різноманітних інформаційних джерел тощо; комунікативний – передбачає вміння працювати з респондентами; співпрацювати з колегами у дослідницькій діяльності; особистісно-творчий – відображає рівень розвитку творчих якостей особистості; професійно-рефлексивний – відображає вміння щодо усвідомлення й оцінювання процесу та результату власної дослідницької діяльності; здатність до саморегуляції. Виокремлено елементи дослідницької компетентності, які проявляються у наступних здібностях: виділення мети діяльності; визначення предмета, засобів діяльності, реалізація поставлених дій; рефлексія, аналіз результатів діяльності (співвіднесення досягнутих результатів з поставленою метою). Наголошено на структурі дослідницької компетентності, яка включає чотири складові: мотивації і стимулювання діяльності, організації пізнавальної діяльності, координуюча та комунікативна.

Посилання

Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичні засади / Укл. О. В. Онопрієнко. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: теоретичні аспекти: Дайджест 1. Донецьк: Каштан, 2011. 98 с.

Бех І. Д. (2009) Компетентнісний підхід у сучасній освіті. URL: http://ipv.org.ua/component/ content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html

Головань М. С. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. № 5 (23). С. 196-205.

Гриньова М. В. Саморегуляція : навч.-метод. посіб. Полтава : АСМІ, 2008. 286 с.

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід) / Укладачі: В. Л. Гуло, К. М. Левківський, Л. О. Котоловець, Н. І. Тимошенко, В. П. Погребняк, А. В. Гончарова, М. О. Присенко, М. В. Симонова, Н. В. Крошко. К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. 92 с.

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінет Міністрів України від 20 квітня 2011. № 462. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF

Русіна Н., Люльчик В., Кийко Н., Петрова О. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців із землевпорядкування. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. № 15. С. 422-429.

Савченко О. Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: теоретичні аспекти: Дайджест 1 / Укл. О. В. Онопрієнко. Донецьк: Каштан, 2011. С. 3-14.

Сидорчук Н. Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Київ, 2020. 338 с.

Сисоєва С. О. Розвиток дослідницької компетентності викладачів школи: навчальний посібник. Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2016. 156 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Біда, О. А., Сироєжко, О. В., & Шовш, К. С. (2022). РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 12-17. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-12-17